Poland

Cuda na stypie

Plus Minus

Stacja kolejki we wsi £ania

Stacja kolejki we wsi £ania (gmina Chodecz, powiat w³oc³awski), zim¹ w latach 80., sk¹d Rafa³ Wojasiñski jeŸdzi³ do internatu. 500 metrów od niej znajduje siê dom kantora, w którym pisarz siê wychowywa³

archiwum prywatne

Pewien sêdziwy cz³owiek za¿yczy³ sobie, ¿eby na stypie po nim ¿a³obnikom niczego nie zabrak³o. Zapad³a mi w pamiêæ ta uroczystoœæ. Przyjechali zarówno ludzie proœci, jak i wykszta³ceni. By³ dziekan uczelni wy¿szej, dyrektor PGR-u, profesor, pani dyrektor. I oni wszyscy grali z pocz¹tku jakieœ role, ale jak siê ju¿ oswoili i trochê popili, to siê zaczê³o „Wesele" Wyspiañskiego - mówi Rafa³ Wojasiñski, dramatopisarz, prozaik.

Plus Minus: Dok¹d pójdziemy?

Zacznijmy od oœrodka dla niewidomych. Tam jest te¿ cmentarz.

Ostatnio o nim s³ysza³em, kiedy chowano tam Tadeusza Mazowieckiego w 2013 roku.

Spoczywa tam te¿ marsza³ek Aleksander Ma³achowski i malarz Franciszek Starowieyski. Gdzieœ jest te¿ grób Jana Lechonia, którego cia³o sprowadzono z Nowego Jorku.

Jak pan trafi³ do podwarszawskich Lasek po raz pierwszy?

Mieszkaliœmy wczeœniej z ¿on¹ na Bielanach i przyje¿d¿aliœmy tu pospacerowaæ weekendami. I jakoœ zbiegiem okolicznoœci uda³o nam siê tu zamieszkaæ.

Nie wola³ pan gdzieœ na grodzonym osiedlu?

A gdzie tam. Przyjezdnych prawie nie znam, tylko samych miejscowych. Tutaj, w najstarszej czêœci Lasek, jest mi najlepiej. Z wieloma osobami siê tu znam i jestem na ty. Jak jadê autem, to s¹siedzi krzycz¹ i machaj¹ ju¿ z daleka. Lubiê ten koloryt. Pewn¹ prostotê, która potrafi byæ chyba zwodnicza czasami.

Z wyj¹tkiem Marka Nowakowskiego niewielu pisarzy lubi³o towarzys...

Football news:

Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million
Ramos and Benzema out of Real Madrid's bid for the Champions League match with Inter
Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊