Poland

COVID zamyka lokal, klient zostawia 3 tys. dolarów napiwku

www.nighttowncleveland.com

Klient restauracji Nighttown w Cleveland, która wstrzymuje dzia³alnoœæ w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa SARS-CoV-2 w USA, zamówi³ piwo za 7 dolarów - po czym zostawi³ 3 tysi¹ce dolarów napiwku - informuje AP.

Kiedy klient wyszed³ w³aœciciel zorientowa³ siê, ¿e napiwek wyniós³ 3 tysi¹ce dolarów.

"Wybieg³em za nim, ale on powiedzia³, ¿e siê nie pomyli³ i doda³, ¿e zobaczymy siê, gdy znów otworzymy restauracjê" - napisa³ w³aœciciel lokalu.

Ring doda³, ¿e on i jego pracownicy byli "szczerze wdziêczni za ten niesamowicie mi³y gest".

22 listopada Ring postanowi³ zamkn¹æ restauracjê w trosce o zdrowie klientów, w zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiczn¹.

Football news:

Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me