Poland

Coraz więcej chętnych do walki o Rzeszów

Polityka

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart mo¿e zostaæ kandydatem Prawa i Sprawiedliwoœci w przedterminowych wyborach na prezydenta Rzeszowa. Sama zapewnia, ¿e ma do tego kompetencje.

rzeszow.uw.gov.pl

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart mo¿e zostaæ kandydatem Prawa i Sprawiedliwoœci w przedterminowych wyborach na prezydenta Rzeszowa.

- Jestem osob¹, która posiada kompetencje i predyspozycje do tego – zapewni³a Ewa Leniart, w dzisiejszej rozmowie w RMF FM.

W czwartek nominacjê na pe³ni¹cego funkcjê prezydenta Rzeszowa odebra³ Marek Bajdak, by³y ju¿ dyrektor wydzia³u nieruchomoœci w Podkarpackim Urzêdzie Wojewódzkim.

W pi¹tek na stronie internetowej Rz¹dowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporz¹dzenia w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Rzeszowa.

Wynika z niego, ¿e maj¹ one zostaæ zarz¹dzone na 9 maja. Do projektu do³¹czony zosta³ kalendarz wyborczy, z którego wynika m.in. ¿e do 16 kwietnia do pó³nocy bêd¹ mogli byæ zg³aszani kandydaci na prezydenta Rzeszowa, kampania wyborcza zakoñczy siê 7 maja o pó³nocy.

W³asna to¿samoœæ, to w³asny kandydat

Pierwszym kandydatem, który zapowiedzia³ start w przedterminowych wyborach by³ Marcin Warcho³, wiceminister sprawiedliwoœci.

Warcho³, który jest te¿ pos³em z listy Prawa i Sprawiedliwoœci z okrêgu rzeszowskiego ju¿ dwa tygodnie temu zapowiedzia³, ¿e chce byæ bezpartyjnym kandydatem na prezydenta Rzeszowa.

Jednak PiS zapowiedzia³, ¿e wystawi w³asnego kandydata. "W ocenie okrêgowego zarz¹du ugrupowania nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Prawo i Sprawiedliwoœæ stoi przed ogromn¹ szans¹ na sukces wyborczy, który umo¿liwi wdro¿enie pozytywnych zmian i korekt w polityce miasta Rzeszowa w kierunku optymalnego wykorzystania jego szans rozwojowych" – napisano w komunikacie zarz¹du podkarpackiego PiS.

Czy bêdzie nim wojewoda podkarpacki Ewa Leniart? Tak wynika z nieoficjalnych ustaleñ RMF. Decyzja ma zostaæ potwierdzona na pocz¹tku przysz³ego tygodnia.

- To jest zupe³nie normalne, ¿e ka¿da partia wystawia swojego kandydata, zw³aszcza, je¿eli chodzi o tak wa¿ne miasto jak Rzeszów. Zdajemy siê na wybór i m¹droœæ mieszkañców Rzeszowa. Mieszkañcy oceni¹, kto daje rêkojmiê rozwoju miasta. To¿samoœæ ka¿dej z partii, które s¹ w koalicji, bêdzie zachowana w momencie, gdy ka¿dy bêdzie mia³ w³asnego kandydata – mówi³a dziœ Ewa Leniart na antenie stacji.

Zapewni³a, ¿e „jest osob¹, która posiada kompetencje i predyspozycje do rz¹dzenia Rzeszowem". Wiêc szykuje siê ostra walka o fotel prezydenta Rzeszowa.

Kandydatów nie brakuje

Ju¿ wiadomo, ¿e by³y prezydencki klub Rozwój Rzeszowa wystawi w³asnego kandydata. Bêdzie to prawdopodobnie Konrad Fijo³ek, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta oraz szef klubu.

Swojego kandydata w przedterminowych wyborach wystawi tak¿e PSL. To Edward S³upek, szef rzeszowskiej spó³dzielni mieszkaniowej Zodiak.

– Dostrzegamy du¿e zamieszanie na scenie politycznej, dlatego Polskie Stronnictwo i Koalicja Polska wystawi swojego kandydata. Poprzemy Edwarda S³upka – og³osi³ Mieczys³aw Kasprzak, pose³ i przewodnicz¹cy podkarpackiego PSL-u.

Tak¿e pose³ Koalicji Obywatelskiej Pawe³ Kowal rozwa¿a kandydowanie w wyborach na prezydenta Rzeszowa. - Nie wykluczam. Uwa¿am, ¿e to jedna z najwa¿niejszych spraw w Polsce, wiêc powa¿nie do tego podchodzê – mówi³ Kowal.

Jest on rodzinnie zwi¹zany z Rzeszowem. Tutaj koñczy³ I Liceum Ogólnokszta³c¹ce, dzia³a³ w Radzie M³odzie¿y Rzeszowa jako jej przewodnicz¹cy.

Na liœcie nazwisk kandydatów na prezydenta Rzeszowa od kilkunastu dni pojawia siê te¿ Grzegorz Braun, pose³ Konfederacji.

- Jeœli podejmê w tej sprawie jak¹kolwiek decyzjê, nie omieszkam informowaæ o tym opinii publicznej – jednak nie w trybie kuluarowych przecieków podsycaj¹cych medialne dywagacje, w infantylnej formule ‚zg³aszania chêci', ale w odpowiadaj¹cym powadze sprawy trybie publicznej deklaracji woli politycznej – napisa³ Braun w oœwiadczeniu kilka dni temu.

Jako jeden z pierwszych start w przedterminowych wyborach deklarowa³ Maciej Mas³owski, by³y pose³ Kukiz'15. Jako niezale¿ny kandydat startowa³ w 2018 roku w wyborach samorz¹dowych, w kolejnym roku walczy³ o mandat w Senacie.

Jednak wczoraj og³osi³, ¿e nadal chce kandydowaæ, ale „dla dobra Rzeszowa mo¿e zrezygnowaæ".

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored