Poland

Co zrobić, by Polska stała się mocarstwem?

Miros³aw Owczarek

We wspó³czesnej polityce liczy siê wizerunek i walka o kontrolê informacji. Dzisiejsze wojny tocz¹ siê na poziomie umys³ów. Rywali os³abia siê, wykupuje czy przechytrza w innowacjach i biznesie. Polsce potrzebne s¹ wiêc w³asne globalne koncerny technologiczne, zmiana spo³ecznych idea³ów oraz nowy model patriotyzmu.

Polacy przez wieki nie doczekali siê w historii ani jednego œwiêtego w³adcy. Chocia¿ koncepcja Polski jako przedmurza chrzeœcijañstwa broni¹cego Europy przed inwazj¹ obcych wiar i ideologii siêga czasów Piastów, to jednak nie da siê ukryæ, ¿e nikt nam za tê rolê w dziejach godnie nie zap³aci³.

Mimo licznych zas³ug polskich w³adców dla wiary papie¿e nie kwapili siê do obdarzania ich nagrod¹ œwiêtoœci. Wêgrzy maj¹ np. œw. króla Stefana (969–1038), Francuzi œw. Ludwika IX (1214–1270), a Polacy – przez wieki d³ugo, d³ugo nic. Ani Mieszko I, ani Boles³aw Chrobry nie mieli szans, bo walczyli ze œwiêtym królem Niemiec Henrykiem II: g³upio by³oby papie¿owi dwóch walcz¹cych ze sob¹ w³adców czyniæ œwiêtymi. Dopiero w 1997 r. polski papie¿ Jan Pawe³ II zrobi³ porz¹dek z deficytem œwiêtych królów i na o³tarze wyniós³ Jadwigê – pierwsz¹ kobietê króla, a potem wspó³w³adczyniê (z Jagie³³¹) i królow¹ Polski.

Dziejowe ...

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well