Poland

Co zmieni wejście Amazona do Polski?

Magazyn z przesy³kami

Adobe Stock

To nie jest ogromna rewolucja na miarê pojawienia siê zupe³nie nowej firmy spoza Polski – ocenia Artur Kurasiñski, ekspert technologiczny, twórca gier i komiksów, goœæ podcastu Micha³a P³ociñskiego „O tym siê mówi”.

– Wczeœniej mogliœmy zamawiaæ z Amazona. Jest dobrze znan¹ firm¹ w Europie. Ma tu wiele magazynów – w Polsce 8 lub 11 w zale¿noœci od stopnia zaawansowania budowy. Wiele osób o tym nie widzia³a, ¿e zamawiaj¹c produkty z zagranicy przechodzi³y one przez polsk¹ czêœæ amazonowej infrastruktury – mówi Artur Kurasiñski.

Wœród zmian, które czekaj¹ klientów Amazona, goœæ podcastu wymienia mo¿liwoœæ kupowania przez polsk¹ spó³kê, co u³atwi uzyskanie faktury lub innych dokumentów. Spolszczone zostan¹ te¿ komunikaty na stronie internetowej sklepu, formularze zamówieñ i bêdzie ³atwiejszy kontakt z obs³ug¹. Mimo tych udogodnieñ wci¹¿ niedostêpne bêd¹ niektóre produkty i us³ugi, jak np. Amazon Prime.

– Amazon pope³nia wiele b³êdów. Jest potê¿n¹ firm¹, która prawdopodobnie równie¿ na rynku amerykañskim, bêdzie siê musia³a mierzyæ z zarzutami o monopolizacjê niektórych sektorów – dodaje goœæ audycji.

Dlaczego Amazon dopiero teraz wchodzi do Polski? Czy bêdzie konkurencj¹ dla Allegro? Czy gigant e-handlu musi zmieniæ swój wizerunek, by odnieœæ w Polsce sukces? O tym w najnowszym odcinku podcastu „O tym siê mówi”.

Football news:

Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League
Fans turned to Agnelli with criticism of the reform of the Champions League: You will only increase the gap between the rich and the rest in the expectation that fans will sacrifice time and money