Poland

Co Trump powie konserwatystom? Fragmenty przemówienia

Donald Trump ma na zjeŸdzie konserwatystów w Orlando og³osiæ siê dominuj¹c¹ postaci¹ Partii Republikañskiej - podaje agencja Reutera, publikuj¹c fragmenty przemówienia, które ma wyg³osiæ by³y prezydent USA.

By³y prezydent ma byæ g³ównym goœciem tegorocznego zjazdu Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC), organizowanego w Orlando na Florydzie. Agencja Reutera opublikowa³a fragmenty przemówienia, które ma wyg³osiæ Donald Trump. Bêdzie to pierwsze tego wyst¹pienie by³ego prezydenta od czasu, gdy opuœci³ on Bia³y Dom.

"Stajê przed wami, by zadeklarowaæ, ¿e niezwyk³a podró¿, któr¹ wspólnie rozpoczêliœmy cztery lata temu, daleka jest od zakoñczenia" - ma powiedzieæ Trump.

"Zebraliœmy siê w to popo³udnie, by rozmawiaæ o przysz³oœci - o przysz³oœci naszego ruchu, naszej partii i naszego kochanego kraju" - ma dodaæ.

Czêœæ polityków Partii Republikañskiej uwa¿a Trumpa za naturalnego przywódcê formacji, inni uwa¿aj¹, ¿e po jego prezydenturze i wydarzeniach, do których dosz³o 6 stycznia na Kapitolu, po których w Senacie odby³ siê drugi proces o impeachment Trumpa, by³y prezydent powinien wycofaæ siê z ¿ycia politycznego.

Na zjeŸdzie w Orlando nie ma republikanów, którzy poparli impeachment, m.in. senatorów Mitta Romneya czy Bena Sasse'a. Nieobecni s¹ te¿ by³y wiceprezydent Mike Pence oraz by³a ambasador USA w ONZ Nikki Haley, która stwierdzi³a, ¿e dla Trumpa nie ma miejsca w przysz³ej Partii Republikañskiej.

"Partia Republikañska jest zjednoczona. Jedyny podzia³ istnieje miêdzy grupk¹ politykierów z Waszyngtonu a wszystkimi innymi w ca³ym kraju" - ma w niedzielê powiedzieæ Donald Trump.

Wed³ug jego doradców, by³y prezydent w prywatnych rozmowach porusza³ temat swego ewentualnego startu w wyborach w 2024 r. W ujawnionych przez jego otoczenie fragmentach niedzielnego przemówienia nie ma s³ów odnosz¹cych siê przysz³ych wyborów.

W swym wyst¹pieniu Trump ma skrytykowaæ obecnego prezydenta USA Joe Bidena za politykê w kwestii imigracji, bezpieczeñstwa na granicy z Meksykiem oraz powolne otwieranie szkó³, zamkniêtych w zwi¹zku z koronawirusem.

"Wiedzieliœmy, ¿e administracja Bidena bêdzie s³aba - ale nikt z nas nie wyobra¿a³ sobie, ¿e bêdzie a¿ tak z³a, i ¿e oni tak bardzo skrêc¹ w lewo" - czytamy we fragmentach przemówienia Trumpa. By³y prezydent ma dodaæ, ¿e we wspó³czesnej historii ¿aden prezydent nie mia³ gorszego pierwszego miesi¹ca urzêdowania ni¿ Biden.

Football news:

Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League
Fans turned to Agnelli with criticism of the reform of the Champions League: You will only increase the gap between the rich and the rest in the expectation that fans will sacrifice time and money
If you put a judge, Hitler and Napoleon, and give me two bullets, I would put both of them in the judge. The coach of the student league conquered the English-language Internet