Poland

Co robić, by nie dać się zwariować

Praca

Tylko co czwarty polski pracownik ocenia, e pracodawca jest zainteresowany kondycj psychiczn zaogi. Wikszo z nas powinna wic sama zadba o to, by zwiksza odporno na codzienne napicia i stresy.

W ostatnich latach polscy pracodawcy przykadaj znacznie wiksz ni kiedy wag do dbaoci o kondycj fizyczn i zdrowie pracownikw. Nawet niewielkie, rodzime firmy finansuj zaodze prywatn opiek medyczn, kluby fitness, czciej dbaj o zdrow diet w pracy (np. poprzez darmowe owoce i warzywa), inwestuj w urzdzenie przyjaznych biur.

Pod tym wzgldem czsto nie ustpujemy ju firmom na Zachodzie. Gorzej wypadamy pod wzgldem dbaoci o kondycj psychiczn pracownikw.

Presja na sukces

Polskie firmy s dopiero na pocztku drogi w budowaniu wiadomoci w zakresie tzw. mental wellbeing, czyli dbaoci o dobrostan psychiczny ocenia Magorzata Czernecka, psycholog i prezes firmy doradczej Human Power, ktra w opublikowanym niedawno raporcie Mental Health. Odporno psychiczna pracownikw. Emocje i biznes" zwraca uwag na zagroenie zwizane z nie najlepsz kondycj psychiczn Polakw. Tym bardziej naley to bra pod uwag, e z rnych midzynarodowych bada wynika, e mamy najwyszy w Europie poziom codziennego stresu w pracy.

Ciga zmienno i rekordowa ilo bodcw, jakie do nas docieraj kadego dnia, powoduj ogromne napicie i prowadz do przecie, do ktrych nie jestemy ju w stanie si zaadaptowa. Coraz czciej zwyke i codzienne sytuacje staj si dla czci osb wyzwaniem nie do przeskoczenia twierdzi Patrycja Woszczyk, ekspert ds. efektywnoci pracownikw i wspautorka raportu, ktry ma zwrci uwag firm i samych pracownikw na znaczenie dbaoci o kondycj psychiczn.

Na razie pracodawcy rzadko si tym interesuj. Pokazao to na ubiegoroczne badanie firmy ADP, ktre objo ponad 10 tys. pracownikw w Polsce, Francji, Niemczech, Woszech, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Tylko co czwarty polski pracownik wskaza tam, e pracodawca jest zainteresowany jego psychicznym dobrostanem wellbeingiem podczas gdy wrd ogu badanych stwierdzio tak prawie 35 proc. Sporo mniejsza cz badanych, niespena 28 proc., ocenia, e ich firma wcale si tym nie interesuje. W Polsce o braku zainteresowania pracodawcy dobr kondycj psychiczn zaogi mwi prawie poowa pracownikw.

Zdaniem Magorzaty Czerneckiej w polskich firmach czsto pracuje si pod siln presj na wyniki, co w spkach z zagranicznym kapitaem wynika take z chci pokazania, e jestemy najlepsz lokalizacj w Europie. Nadal jestemy na dorobku, ukierunkowani na sukces. W rezultacie czsto zapominamy zadba o siebie i nie zawsze mamy wiadomo, e przekraczamy ju granice swojej wytrzymaoci ocenia Czernecka.

Gdy szef nie pomoe

Szefowa Human Power przyznaje, e pracownikom czsto trudno liczy na empati yjcych w stresie przeoonych; zestresowani szefowie nie dostrzegaj problemw innych pracownikw. Trzeba wic na wasn rk dba o swoje zdrowie mentalne i o rozwj odpornoci psychicznej. Jak to robi?

Autorki raportu, na podstawie opracowa brytyjskiej New Economics Foundation, podaj siedem sposobw:

1. Nawizuj relacje w pracy. Pomoe to budowa poczucie wsplnoty z innymi, co ma kluczowe znaczenie dla naszego dobrego samopoczucia. Lepiej wic porozmawia, zamiast wysya maile, warto te docenia innych, zainteresowa si, jak kolegom z pracy min weekend, czym si interesuj. Relacje spoeczne to skuteczny bufor przeciw chorobom psychicznym twierdz autorki raportu.

2. Postaw na uwano. T cech pomagaj rozwin popularne ostatnio treningi mindfulness (uwanoci), ktre ucz skupiania si na tym, co si dzieje w danej chwili. Mona je znale w internecie albo na wasn rk wiczy umiejtno bycia tu i teraz czyli bez wybiegania w przyszo i analizowania wydarze z przeszoci.

Jak podkrela Magorzata Czernecka, uwano pomaga niwelowa lk, frustracj i rozgoryczenie. Warto wic powici kilka minut dziennie, aby cieszy si chwil i otoczeniem, w czym pomaga na przykad wybr innej drogi do albo z pracy.

Poytek z yczliwoci

3. Poznawaj i ucz si nowych rzeczy. Ekspertki Human Power zwracaj uwag, e poszerzanie kompetencji, poznawanie nowych tematw, a take wyznaczanie i realizacja celw s silnie zwizane z wyszym poziomem mentalnego dobrostanu.

Przypominaj, e osoby odporne psychiczne zwykle maj wyznaczone konkretne, mierzalne i realne cele, do ktrych konsekwentnie d.

4. Dziel si, bd yczliwy dla innych. Z bada wynika, e osoby, ktre zgaszaj wiksze chci pomagania innym, czciej oceniaj siebie jako szczliwe. Sprawdzono nawet, e regularne bycie yczliwym dla innych przynajmniej raz w tygodniu ju po okresie szeciu tygodni podwysza poziom naszego dobrostanu psychicznego.

5. Zadbaj o aktywno fizyczn. Ruch nie tylko pozytywnie wpywa na nasze zdrowie fizyczne, ale rwnie psychiczne, zgodnie z powiedzeniem w zdrowym ciele, zdrowy duch". Jak podkrelaj autorki raportu, z bada wynika, e regularna aktywno fizyczna spacery, bieganie, jazda na rowerze powoduje nisze wskaniki depresji i lku. Podsuwaj te kilka sposobw na zwikszenie aktywnoci fizycznej rwnie w pracy zamiast wjeda wind, mona do biura wej schodami, zorganizowa chodzone zebrania", wysiada przystanek wczeniej, wracajc z pracy.

6. Dbaj o regeneracj organizmu. Pomaga w tym codzienny odpoczynek przerwy w pracy (warto na nie wyj), regularne odywianie i odpowiednia ilo snu (79 godzin). Tymczasem badanie z 2018 r. wykazao, e 68 proc. Polakw sypia mniej ni 7 godzin na dob.

Czas na oddech

Krzysztof Kosy, psycholog biznesu, radzi, by nawet w przepenionych zadaniami dniach znale chwil na psychiczny oddech, gdy moemy oderwa si od pracy. Najlepiej, gdy jest to jaka staa aktywno angaujca nas emocjonalnie. Tak jak robili nasi przodkowie, ktrzy trzy razy dziennie o szstej rano, w poudnie i o 18 odmawiali modlitw Anio Paski. Dziki temu mieli trzy stae momenty oderwania si od codziennych spraw na nabranie do nich dystansu.

Zdaniem psychologa warto poszuka sobie czego, co nam na taki psychiczny oddech pozwoli. Najlepiej, jeli s to zaplanowane, stae chwile w cigu dnia.

7. Nie bj si mwi o swoim przecieniu. Magorzata Czernecka zwraca uwag, e czsto trudno jest przyzna, e nie radzimy sobie z nadmiarem zada, presj terminw. Wiele osb lekceway fakt, e przemczenie i stres obniaj ich odporno psychiczn, co moe skoczy si depresj. Jeli wic czujemy, e ilo obowizkw wymyka si spod kontroli, warto porozmawia o tym z szefem.