Poland

Clifford Chance doradzała koncernowi Orlen

Kancelaria Clifford Chance doradza³a PKN ORLEN w zwi¹zku z emisj¹ obligacji o wartoœci 1 miliarda PLN w ramach istniej¹cego krajowego programu emisji obligacji tej spó³ki.

To pierwsza w Europie Œrodkowej emisja obligacji korporacyjnych powi¹zanych z ratingiem MSCI ESG, w której stopa oprocentowania oparta jest na niezale¿nej ocenie ratingowej uwzglêdniaj¹cej kryteria ESG (ochrona œrodowiska, odpowiedzialnoœæ spo³eczna, ³ad korporacyjny). Wp³ywy z emisji zostan¹ przeznaczone na sfinansowanie niektórych projektów kapita³owych podjêtych w celu realizacji strategii osi¹gniêcia neutralnoœci emisyjnej przez koncern do roku 2050.

W sk³ad zespo³u pracuj¹cego nad transakcj¹ weszli: Grzegorz Namiotkiewicz (Partner wspó³kieruj¹cy Departamentem Bankowoœci i Finansów w Warszawie), Aleksandra Rudziñska (Senior Associate) oraz Zuzanna Bartczak.

Football news:

I won't let Varentino control La Liga. Poster of presidential candidate leopards Frasi about Perez
Alaba wants to play in midfield at a new club. This condition he put forward to Real Madrid and PSG
Leonardo: A decision on Mbappe's contract will be made soon. We also talk to Neymar, it's a pleasure to deal with him
Eric Bailly: If you ask me: Messi or Ronaldo?, I will say: Ramos. One of the best in the history of football
The head of Kick It Out Toxic masculinity in football is the problem. Some consider it normal to lash out at the family after the defeat of their team
Gladbach held off Pep's attack, but City's game without the ball is power. A bonus was the Bernard - he played as Gundogan
City have a lot of money to buy a lot of incredible players. Guardiola joked about the reasons for the winning streak