Poland

Clifford Chance doradzała DNB Bank Polska oraz EBOR

Kancelaria Clifford Chance doradza³a DNB Bank Polska S.A. oraz Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju w zwi¹zku z udzieleniem kredytów spó³ce joint-venture, kontrolowanej przez Taaleri SolarWind II oraz Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company). Pozyskane œrodki zostan¹ wykorzystane w celu sfinansowania kosztów nabycia, przygotowania i budowy farm wiatrowych M³awa i Grajewo nabywanych od Solaque Holding Ltd. i Wind Power Systems A/S (Vestas).

Budowa Farm wiatrowych M³awa i Grajewo rozpoczê³a siê w czerwcu 2020 r. Docelowo powstan¹ 24 turbiny o ³¹cznej mocy 51,4 MW wytwarzaj¹ce oko³o 192 GWh energii elektrycznej rocznie.

Koordynacjê obs³ugi prawnej transakcji zapewni³ Micha³ Jadwisiak (Senior Associate), a nadzór partnerski nad transakcj¹ sprawowali Jared Grubb i Andrzej Stosio. W sk³ad zespo³u Clifford Chance weszli ponadto: Pawe³ Puacz (Counsel) oraz associates: Piotr Wêc³awowicz, Adrian Król, Mateusz Ciechomski, Dominika Wróblewska i Natalia Karasiewicz.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7