Poland

Chiny importują ropę z Wenezueli, pomimo sankcji USA

Wed³ug agencji Reuters pierwszym tankowcem, który wznowi³ bezpoœrednie dostawy wenezuelskiej ropy do Chin, by³ statek „Kyoto". Jak wynika z danych monitoringu tankowców TankerTrackers, „Kyoto" pod koniec sierpnia za³adowany zosta³ 1,8 mln bary³kami ropy w wenezuelskim porcie Jose. 

Inny tankowiec „Warrior King" wy³adowa³ wenezuelsk¹ ropê w chiñskim porcie Baiyuquan. W listopadzie tankowce PetroChina za³adowa³y ropê w Wenezueli i skierowa³y siê do Pañstwa Œrodka, poda³a agencja, powo³uj¹c siê na harmonogramy eksportu pañstwowego koncernu paliwowego PDVSA, dokumenty przewozowe i dane Refinitiv Eikon.

Stany Zjednoczone na³o¿y³y na Wenezuelê ca³y zestaw sankcji. Najbardziej bolesne okaza³o siê zamro¿enie kont tego kraju w Europie oraz zablokowanie aktywów i interesów koncernu PDVSA wartych 7 mld dolarów w jurysdykcji USA, a tak¿e zakaz transakcji nimi. Wed³ug Bia³ego Domu kolejne 11 mld dolarów Wenezuela straci³a na ograniczeniach w eksporcie ropy.

W koñcu sierpnia 2019 r. po rozszerzeniu sankcji w których Bia³y Dom, zagrozi³ partnerom handlowym Wenezueli zakazem transakcji w amerykañskiej jurysdykcji, chiñskie pañstwowe koncerny naftowe CNPC i PetroChina przesta³y odbieraæ ³adunki ropy z portów w Wenezueli.

Eksport ropy, poza wyprzeda¿¹ krajowych zapasów z³ota, pozostaje jedynym obecnie Ÿród³em dochodów re¿imu wenezuelskiego. Nieudolne i skorumpowane rz¹dy Nicolasa Maduro i jego dworu doprowadzi³y kraj posiadaj¹cy najwiêcej ropy na œwiecie, na gospodarcze i spo³eczne dno. Sklepy s¹ puste, krajowy pieni¹dz nie istnieje, bo inflacja idzie w setki tysiêcy procent; wyemigrowa³o ju¿ 3-4 miliony obywateli.

Wydobycie ropy jest najni¿sze w historii. Zgodnie z danymi OPEC wydobycie ropy w Wenezueli w czerwcu spad³o o 199 tysiêcy bary³ek na dobê do 356 tysiêcy. Dla porównania w 2009 r. Wenezuela pompowa³a 3,04 miliona bary³ek na dobê. 

Football news:

Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham
Mourinho on the double Ntombela: He's very creative. One of those who knows how to sharpen the game
Atalanta and Sevilla have agreed on the transfer of Gomez. The midfielder will fly to Spain on Tuesday
Laporta on Messi at PSG: I read that they have losses. We need to discuss what deals they can afford