Poland

Chiny błyskawicznie budują ośrodek kwarantanny dla 4 tys. osób

Chiny buduj¹ du¿y nowy oœrodek kwarantanny, w którym bêd¹ 4 tysi¹ce miejsc. Ma to zwi¹zek z pojawieniem siê w styczniu 2021 roku w Chinach nowych ognisk epidemii koronawirusa - w tym w otaczaj¹cej Pekin prowincji Hebei i w samym Pekinie.

Oœrodek kwarantanny powstaje na przedmieœciach Shijiazhuang, stolicy prowincji Hebei.

Pojawienie siê w styczniu ognisk epidemii w Chinach budzi obawy w³adz w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê obchodami Chiñskiego Nowego Roku - w tym okresie setki milionów Chiñczyków przemieszczaj¹ siê po kraju co grozi niekontrolowanym rozprzestrzenianiem siê epidemii.

W Shijiazhuang, gdzie pojawi³o siê ognisko koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzono re¿im œcis³ej kwarantanny i rozpoczêto masowe testowanie na COVID-19. Jaki pisze CNN ca³e wioski z Hebei s¹ umieszczane w oœrodkach kwarantanny, aby powstrzymaæ rozprzestrzenianie siê koronawirusa.

W nowym oœrodku umieszczane bêd¹ osoby, które mia³y bliski kontakt z zaka¿onymi koronawirusem.

Pocz¹tkowo obóz mia³ byæ przeznaczony dla 3 tysiêcy osób, ale od tego czasu jego zaplanowan¹ pojemnoœæ zwiêkszono do 4 160. W pierwszej fazie budowy przy oœrodku "dzieñ i noc" pracowa³o 4 tys. robotników budowlanych - przekonywa³ zastêpca burmistrza Shijiazhuang Meng Xianghong.

Budowê rozpoczêto 13 stycznia - i obecnie pierwsza czêœæ obozu jest ju¿ gotowa do przyjêcia osób poddanych kwarantannie - podaje chiñska telewizja pañstwowa. 

Football news:

Arsenal have never won against Burnley in their last three games. Before that, there was a series of 11 wins
Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?