Poland

Chiny: 2,3 mln testów - dwa wykryte zakażenia

Testy na COVID-19 w Tiencinie

AFP

Chiñska komisja zdrowia publicznego poda³a, ¿e w ci¹gu ostatniej doby w Szanghaju i Tiencinie, gdzie prowadzono na szerok¹ skalê akcjê testowania pod k¹tem COVID-19, wykryto dwa nowe lokalne zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2.

W Tiencinie w poniedzia³ek przetestowano pod k¹tem COVID-19 2,3 mln osób po wczeœniejszym wykryciu w tym mieœcie niewielkiego ogniska zaka¿eñ koronawirusem. Testy ujawni³y jedno objawowe zaka¿enie wirusem SARS-CoV-2 (Chiny do bilansu wykrytych w kraju zaka¿eñ wliczaj¹ wy³¹cznie zaka¿enia objawowe).

Z kolei w Szanghaju testom poddano 17 719 pracowników lotniska miêdzynarodowego w tym mieœcie, co ujawni³o zaka¿enie u pracownika Fedex. 17 718 testów da³o wynik negatywny.

Wczeœniej zaka¿enia wykryto u trzech pracowników lotniska i ¿ony jednego z nich. £¹cznie od pi¹tku w Szanghaju wykryto osiem objawowych zaka¿eñ koronawirusem o charakterze lokalnym.

Football news:

Neymar: Thank God for the charisma. I have a gift to be different from the rest
Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session