Poland

Chińska sonda Chang'e-5 wylądowała na Księżycu

Chiñska sonda zgodnie z planem wyl¹dowa³a na Ksiê¿ycu, w ramach misji, której celem jest zebranie z powierzchni ziemskiego satelity próbek ska³.

To pierwsza tego rodzaju misja od lat 70. Podkreœla to ambicje Pekinu dotycz¹ce podboju kosmosu.

Najwiêksza chiñska rakieta March-5 wystartowa³a 23 listopada z Wenchang Space Launch Center na wyspie Hainan. Celem misji jest zebranie materia³u ksiê¿ycowego, aby pomóc naukowcom lepiej zrozumieæ pochodzenie i powstawanie Ksiê¿yca.

Misja przetestuje zdolnoœæ Chin do zdalnego pozyskiwania próbek kosmicznych. Jest te¿ próba zdobycia doœwiadczenia przed bardziej z³o¿onymi misjami.

Jeœli cel siê powiedzie, Chiny bêd¹ trzecim krajem, który pobra³ próbki z Ksiê¿yca. Wczeœniej dokona³y tylko Stany Zjednoczone i Zwi¹zek Radziecki. Ostatni¹ sond¹, która wróci³a na Ziemiê ze ska³ami z Ksiê¿yca, by³a radziecka misja £una 24 44 lata temu. Zebra³a nieco poni¿ej 200 gramów ska³. Chiñska misja ma sprowadziæ oko³o 2 kg ksiê¿ycowej gleby.

Football news:

It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style
Ex-agent Benzema: Karim will return to Lyon, the club is in his heart. He watches all their matches