Poland

Chce odszkodowania za transport do Auschwitz

Holender, którego rodzice zginêli w Auschwitz, domaga siê odszkodowania od niemieckich kolei Deutsche Bahn za zbrodnie w czasie Trzeciej Rzeszy - donosi "Deutsche Welle".

Amsterdamczyk Salo Muller, którego rodzice zostali zamordowani w niemieckim obozie zag³ady Auschwitz, napisa³ w ubieg³ym roku w imieniu innych holenderskich ofiar, list do kanclerz RFN Angeli Merkel. Niemcy musz¹ uznaæ swoj¹ odpowiedzialnoœæ i wyp³aciæ odszkodowanie ofiarom – podkreœli³.

Historycy szacuj¹, ¿e kolej Trzeciej Rzeszy – Deutsche Reichsbahn – otrzyma³a za transporty holenderskich ¯ydów w przeliczeniu oko³o 16 mln euro. Koszty te w du¿ej mierze musieli pokryæ sami wywo¿eni.

Koncern Deutsche Bahn nie jest jednak w sensie prawnym nastêpc¹ Reichsbahn.

Trzy partie opozycyjne w niemieckim Bundestagu popieraj¹ ¿¹dania dotycz¹ce wyp³aty odszkodowañ. „To ¿enuj¹ce, ¿e niemiecki rz¹d i Deutsche Bahn, uchylaj¹ siê od obowi¹zku zadoœæuczynienia ofiarom Holokaustu" – powiedzia³ szef klubu poselskiego partii Lewica Dietmar Bartsch sieci redakcji RND.

Bartsch podkreœli³, ¿e francuskie i holenderskie koleje wyp³acaj¹ zadoœæuczynienia tym, którzy byli deportowani w wagonach do obozów zag³ady. „Fakt, ¿e niemiecki rz¹d i kolej jeszcze tego nie robi¹, sprawia, ¿e jako Niemiec muszê siê za to wstydziæ" – doda³ polityk.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7