Poland

Celebryci i politycy zaszczepieni poza kolejnością. W Austrii

AFP

Kanclerz Sebastian Kurz jest „bardzo z³y” po tym, jak wysz³o na jaw, ¿e niektórzy regionalni politycy w Austrii zostali zaszczepieni przeciw Covid-19 mimo, ¿e nie nale¿eli do grup wysokiego ryzyka.

- Jeœli zostan¹ jakieœ szczepionki, wa¿ne jest, aby je szybko wykorzystaæ. Ale musz¹ byæ one wykorzystane przez osoby starsze, a nie przez polityków, ich ¿ony lub lokalnych celebrytów - powiedzia³ Kurz dziennikowi „Kronen Zeitung”. Skomentowa³ w ten sposób doniesienia o burmistrzach i celebrytach z powiatów Bludenz, Feldkirch i Bregencji, którzy „ominêli kolejkê” do szczepieñ.

Austriackie media poinformowa³y, ¿e politycy przyjmowali „resztki” dawek po zaszczepieniu ludzi w domach opieki. Choæ Wolfgang Matt, burmistrz Feldkirch, przeprosi³ w telewizyjnym wyst¹pieniu za swoje zachowanie, to s¹ równie¿ tacy, którzy szczepieñ poza kolejnoœci¹ broni¹. Np. Wilfried Haslauer, starosta krajowy Salzburga z Austriackiej Partii Ludowej, czyli ugrupowania Sebastiana Kurza. Stwierdzi³ w liœcie, ¿e szczepienia by³y uzasadnione w przypadku samorz¹dowców, którzy w ramach swoich obowi¹zków maj¹ regularny kontakt z osobami przebywaj¹cymi w domach seniora.

Nie ma przepisów, które zabrania³yby samorz¹dowcom przyjmowania szczepionek, które zosta³y niewykorzystane w domach opieki. Chyba, ¿e zap³aciliby za to - wówczas podpadaliby pod przepisy antykorupcyjne. Powa¿ne przypadki korupcji mog¹ podlegaæ karze pozbawienia wolnoœci od szeœciu miesiêcy do piêciu lat. Jednak kwestia szczepieñ przeciw Covid-19 to „nowe terytorium dla prawa” - podkreœla w swojej analizie gazeta „Der Standard”.

A Austrii pierwszeñstwo przy szczepieniach maj¹ osoby z grup ryzyka. Pierwsza faza obejmuje personel i rezydentów domów opieki, a nastêpnie osoby w wieku powy¿ej 80 lat. Drudzy w kolejce s¹ m.in. pracownicy s³u¿by zdrowia. Od kwietnia, w trzeciej fazie, szczepiona bêdzie reszta spo³eczeñstwa.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7