Poland

Cały szpital w Berlinie objęty kwarantanną

Niemieckie s³u¿by sanitarne objê³y kwarantann¹ ca³y szpital w Berlinie. Przeprowadzone testy wykaza³y, ¿e 20 pacjentów i cz³onków personelu jest zaka¿onych brytyjskim wariantem koronawirusa.

Liczba osób w szpitalu Humboldt, które s¹ zaka¿one wariantem B117 prawdopodobnie wzroœnie w najbli¿szych dniach - powiedzia³a agencji Reutersa rzeczniczka szpitala.

Decyzja o kwarantannie oznacza, ¿e szpital w stolicy Niemiec nie bêdzie przyjmowa³ ¿adnych nowych pacjentów. Wszyscy pacjenci i nag³e przypadki bêd¹ przekierowywane do innych placówek.

Kanclerz Angela Merkel wezwa³a w czwartek Niemców, by przestali narzekaæ na powolne wdra¿anie szczepionki przeciwko Covid-19 i broni³a decyzji o przed³u¿eniu kwarantanny jako koniecznej do powstrzymania bardziej agresywnej odmiany choroby.

W sobotê w Niemczech odnotowano ponad 16 tysiêcy nowych przypadków zaka¿eñ. Berliñski Instytut im. Roberta Kocha poinformowa³, ¿e zmar³o 879 chorych.

£¹cznie od pocz¹tku epidemii dosz³o w Niemczech do 2 122 679 zaka¿eñ. Z powodu Covid-19 zmar³o 51 521 osób.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7