Poland

Były szef CIA: Coraz bardziej mi wstyd, że jestem biały

Donald Trump na konwencji Partii Republikañskiej

AFP

By³y szef CIA, John Brennan, na antenie MSNBC stwierdzi³, ¿e jest "coraz bardziej zawstydzony" tym, ¿e jest bia³ym mê¿czyzn¹. Brennan skomentowa³ w ten sposób weekendow¹ konwencjê Partii Republikañskiej w USA.

- Jestem coraz bardziej zawstydzony tym, ¿e jestem bia³ym mê¿czyzn¹ w ostatnich dniach, widz¹c co inni biali mê¿czyŸni mówi¹ - przekonywa³ Brennan.

- Z nielicznymi wyj¹tkami, takimi jak Mitt Romney, Liz Cheney, Adam Kinzinger, jest bardzo ma³o Republikanów w Kongresie, którzy ceni¹ prawdê, uczciwoœæ i prawoœæ - doda³.

By³a senator z Missouri, Claire McKaskill w tym samym programie MSNBC mówi³a, ¿e "nigdy nie widzia³a tak wielu jêcz¹cych bia³ych mê¿czyzn, nazywaj¹cych siê ofiarami, ilu zobaczy³a" w czasie konwencji Partii Republikañskiej.

Brennan wyrazi³ przekonanie, ¿e Republikanie bêd¹ "nadal podpalaæ kraj, tak jak robi³ to Donald Trump".

- To obrzydliwy pokaz tchórzliwej polityki, na któr¹ naprawdê nie powinno byæ miejsca w Stanach Zjednoczonych w 2021 roku - doda³.

Weekendowa konwencja Partii Republikañskiej by³a okazj¹ do pierwszego publicznego wystêpu Donalda Trumpa od czasu, gdy urz¹d prezydenta obj¹³ Joe Biden. Trump stwierdzi³, ¿e pod rz¹dami Bidena USA odesz³y od has³a "najpierw Ameryka" (America First - has³o wyborcze Trumpa - red.) na rzecz has³a "Ameryka na koñcu". By³y prezydent po raz kolejny stwierdzi³ te¿, ¿e w rzeczywistoœci wygra³ wybory prezydenckie z 3 listopada i zapowiedzia³ powrót polityka Partii Republikañskiej do Bia³ego Domu w 2024 roku, choæ jednoznacznie nie zadeklarowa³, ¿e bêdzie siê wówczas ubiegaæ o prezydenturê. Trump wykluczy³ jednoczeœnie mo¿liwoœæ za³o¿enia przez siebie nowej partii wskazuj¹c, ¿e podzia³ g³osów prawicowych wyborców sprzyja³by Partii Demokratycznej.

Football news:

Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought
The decision on Euro 2020 will be made on Friday. Three cities can exclude
Players will not be able to participate in the Euro and the World Cup if they play in the Super League. UEFA President confirmed