Poland

Były gwiazdor piłki ręcznej: Świat spojrzał na Niemców inaczej

- Nikt nie ma pretensji do zawodników, którzy zrezygnowali z wyjazdu na mundial. Wszyscy rozumiej¹, ¿e troska o najbli¿szych jest dla nich najwa¿niejsza - mówi „Rzeczpospolitej” najlepszy pi³karz rêczny œwiata z 2004 roku Henning Fritz.

"Rzeczpospolita": Jak wspomina pan mecz z „brutalami” i „chamami”, bo tak w 2007 roku pisa³y o polskich zawodnikach niemieckie tabloidy?

Dziennikarze szukali kontrowersji i trochê przesadzili. Pi³ka rêczna to sport, w którym twarda gra nie jest niczym niezwyk³ym. My te¿ mieliœmy w swojej dru¿ynie takich zawodników, jak Olivier Roggisch, który potrafi³ powalczyæ w obronie. Polacy grali ostro, ale nie brutalnie. Wielu z nich wystêpowa³o w Bundeslidze, wiêc wiedzieliœmy, czego siê spodziewaæ.

Pora¿ka w meczu otwarcia mistrzostw œwiata was zaskoczy³a?

Byliœmy za³amani. Graliœmy przed w³asn¹ publicznoœci¹, a kolejna wpadka wyrzuci³aby nas z turnieju. Szliœmy wiêc krok po kroku, mecz za meczem. Bardzo du¿o pewnoœci siebie dali nam kibice. Pamiêtam fina³ w Kilonii, kiedy z trybun wspiera³o nas 20 tysiêcy osób.

Kiedy Polacy przed fina³em us³yszeli ryk trybun, pod niektórymi podobno ugiê³y siê kolana…

Rok wczeœniej organizowaliœmy pi³karskie mistrzostwa œwiata, gdzie podczas naszych meczów by³o mnóstwo flag, a kibice g³oœno œpiewali hymn. Coœ takiego, na tak¹ skalê, wydarzy³o siê pierwszy raz. Myœlê, ¿e œwiat spojrza³ wówczas na Niemców trochê inaczej. Kiedy graliœmy z Polakami, ten doping i hymn da³y nam energiê. To by³o coœ cudownego.

Czego spodziewa siê pan po naszym najbli¿szym meczu?

Przegraliœcie jednym golem z Hiszpanami i myœlê, ¿e to naprawdê dobry wynik dla tak m³odej dru¿yny. Wynik jest otwarty. My potrzebujemy wygranych, ¿eby odbudowaæ pewnoœæ siebie. Si³¹ niemieckiej dru¿yny jest gra zespo³owa, bo nie mamy jednego wybitnego zawodnika, jak Sander Sagosen czy Nikola Karabatiæ. Wygl¹damy dobrze, naszym atutem jest defensywa, ale nie jesteœmy tak silni jak Wêgrzy czy Hiszpanie. Mamy m³ody sk³ad, bo kilku zawodników z powodu pandemii koronawirusa nie chcia³o jechaæ na turniej.

Jak odebraliœcie ich decyzjê?

Nikogo to nie zaskoczy³o i nikt nie mia³ do nich pretensji. Prasa w Niemczech codziennie pisze o tym, jak niebezpiecznie rozwija siê pandemia. Kilku graczy powiedzia³o: „Nie lecimy. Zostajemy w domu, bo mamy rodzinê i dzieci”. Wszyscy rozumiej¹, ¿e troska o najbli¿szych jest dla nich najwa¿niejsza.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7