Poland

Była żona Jeffa Bezosa wyszła ponownie za mąż

Dwa lata po rozwodzie z Jeffem Bezosem MacKenzie Scott poœlubi³a nauczyciela ze szko³y, do której chodz¹ jej dzieci.

MacKenzie Scott, miliarderka o maj¹tku wartym oko³o 53 miliardy dolarów, znana pisarka oraz wspó³twórczyni Amazona, wysz³a ponownie za m¹¿. Dwa lata po rozwodzie z Jeffem Bezosem, w³aœcicielem Amazona, wziê³a œlub z Danem Jewettem, szkolnym nauczycielem ucz¹cym w szkole, do której chodz¹ dzieci MacKenzie Scott i Jeffa Bezosa. Informacja o œlubie miliarderki zosta³a ujawniona przez stronê Giving Pledge. Z okazji œlubu gratulacje z³o¿y³ miliarderce by³y m¹¿ Jeff Bezos.

O zmianie stanu cywilnego pisarki informuje strona autorki w serwisie Amazon. Jej ksi¹¿ki by³y wydane pod nazwiskiem MacKenzie Bezos, wiêc informacja wygl¹da nastêpuj¹co – „O MacKenzie Bezos: MacKenzie Scott jest autork¹ dwóch powieœci i laureatk¹ American Book Award. Mieszka w Seattle z czwórk¹ dzieci i jej mê¿em Danem”.

Czytaj tak¿e: Najbogatsza kobieta œwiata rozda³a prawie 6 mld dolarów

MacKenzie Scott zosta³a oficjalnie miliarderk¹ po rozwodzie wskutek zgodnego podzia³u maj¹tku, jaki przeprowadzono miêdzy ni¹ a jej by³ym mê¿em Jeffem Bezosem. Od tego czasu przekaza³a ju¿ ponad 4 mld dolarów na rzecz organizacji charytatywnych kierowanych przez kobiety, banków ¿ywnoœci i szkó³ dla czarnej mniejszoœci. Oznacza to, ¿e miliarderka konsekwentnie dotrzymuje s³owa, ¿e przeka¿e wiêkszoœæ swojego bogactwa na rzecz potrzebuj¹cych. Dan Jewett, œwie¿o upieczony ma³¿onek, równie¿ zapowiedzia³, ¿e do³¹czy do Giving Pledge i bêdzie rozdawa³ swój maj¹tek (a raczej maj¹tek, który ma wspólny z ¿on¹).

- Szczêœliwym zbiegiem okolicznoœci jestem ¿onaty z jedn¹ z najbardziej hojnych i ¿yczliwych osób, jakie znam i do³¹czam do niej w zobowi¹zaniu do przekazania olbrzymiego bogactwa na rzecz potrzebuj¹cych – stwierdzi³ Jewett w cytowanym przez BBC liœcie opublikowanym w ramach Giving Pledge.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals