Poland

Byczek z teleskopową pałką, krótka refleksja

Pawe³ Rochowicz

W spo³eczeñstwie z komunistyczn¹ spuœcizn¹ policja powinna bardzo wstrzemiêŸliwie u¿ywaæ przemocy wobec demonstrantów.

Od kilku dni trwa przeci¹ganie liny, kto zawini³: policja czy demonstranci. Bo dosz³o do aktów przemocy podczas demonstracji Strajku Kobiet. Ka¿dy, kto kiedykolwiek uczestniczy³ w demonstracji, dobrze wie, jak trudno zapanowaæ nad emocjami t³umu. Jak ³atwo przemienia siê pokojowy przemarsz w bijatykê i akty agresji. Wiedz¹ o tym doœwiadczeni organizatorzy i wiedz¹ dobrze policjanci.

£atwo uzasadniæ wpuszczanie tajniaków w t³um, choæby po to, aby zapobiegaæ ewentualnym aktom terrorystycznym czy ekscesom szaleñca. To praktyka znana i stosowana na ca³ym œwiecie. Niezrozumia³e jest jednak, kiedy grupa policjantów po cywilnemu dekonspiruje siê przed t³umem. Nie wtapia siê w niego jako bierny uczestnik, ale wrêcz staje siê stron¹ w manifestacji, kiedy w rêkach pojawiaj¹ siê teleskopowe pa³ki. To rozbudza w t³umie gniew. Dalszy scenariusz ³atwo sobie wyobraziæ.

Widzia³em ten scenariusz ju¿ kilkakrotnie w przesz³oœci. W 2014 r., gdy policjanci w kominiarkach ostentacyjnie obserwowali w bramach uczestników Marszu Niepodleg³oœci w Warszawie, od czasu do czasu agresywnie wbijaj¹c siê w t³um, aby wyci¹gn¹æ któregoœ z maszeruj¹cych. To budzi³o najpierw niezrozumienie, a finalnie agresjê t³umu. Taka strategia doprowadzi³a do ogromnej rozróby, zakoñczonej u¿yciem kul gumowych, policji konnej i wieloma zniszczeniami na ulicach Warszawy.

Jedni mówili o prowokacjach , inni o g³upocie policyjnych strategów. Tamta sytuacja bardzo przypomina tê z ostatnich dni z ulic Warszawy. Ani w jednej, ani w drugiej policjanci nie tylko nie chcieli dzia³aæ w utajnieniu, ale swoj¹ postaw¹ i obecnoœci¹ œwiadomie zamierzali budziæ respekt t³umu. Taka musia³a byæ odgórnie narzucona strategia.

Dziœ trwa dyskusja miêdzy policjantami, dziennikarzami i ekspertami, czy policja powinna u¿ywaæ przemocy wobec protestuj¹cych. Przerzucanie siê argumentami nie ma sensu. Policja musi zdecydowanie reagowaæ, gdy ³amane jest prawo. U¿ycie przemocy powinno byæ ostatecznoœci¹, kiedy inne œrodki zawiod¹, a zagro¿one jest bezpieczeñstwo ludzi czy mienia. Trzeba wa¿yæ równie¿ proporcje swojej interwencji, tak aby nie wywo³aæ wiêkszych szkód.

Zamaskowane byczki z teleskopowymi pa³kami zrobi³y wiêcej szkody ni¿ po¿ytku. Nie tylko popsu³y wizerunek i zaufanie do policji, ale równie¿ sprowokowa³y wiele osób do lekcewa¿enia czy wrêcz ³amania prawa. By³o to dzia³anie przeciwskuteczne.

Policja powinna zmieniæ strategiê, wyci¹gn¹æ z ostatnich zajœæ lekcjê, bo pójœcie na konfrontacjê z t³umem nie ma ¿adnego sensu. Wiem, ¿e we Francji podczas protestów ¿ó³tych kamizelek, w Holandii czy Niemczech policja potrafi byæ znacznie brutalniejsza. Nie powinien byæ to dla nikogo wzór ani usprawiedliwienie.

Pamiêtajmy, ¿e ¿yjemy w spo³eczeñstwie, które ca³e dekady czu³o na plecach oddech zomowca goni¹cego z bia³¹ gumow¹ pa³k¹. I zawsze, bez wzglêdu na pogl¹dy i przekonania, bêdziemy wrogo reagowaæ na dzia³ania policjantów takie jak w ostatnich dniach. Niech u¿ycie przemocy przez policjê w obronie porz¹dku bêdzie ostatecznoœci¹, a nie nadu¿ywan¹ norm¹.

Football news:

Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins
Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry
Crazy days of the young West Ham striker: played in two matches and scored in his debut game for the team