Poland

Bunt przedsiębiorców rośnie w siłę. Dołączają kolejne branże

Biznes

Kontrola sanitarna w towarzystwie policji w restauracji Bu³kês w Katowicach, która otworzy³a siê dla klientów pomimo obostrzeñ zwi¹zanych z pandemi¹ koronawirusa

EAST NEWS, Tomasz Kawka

Na interaktywnej mapie biznesów otwartych pomimo obostrzeñ sanitarnych zaznaczono w poniedzia³ek ok. 150 punktów. Najwiêcej w kurortach na po³udniu i pó³nocy kraju.

Restauracje, puby, kawiarnie, stoki narciarskie, hotele i pensjonaty z ca³ej Polski w³¹czy³y siê w akcjê protestu przedsiêbiorców z bran¿y turystycznej i gastronomicznej, którzy pod wspólnym has³em #otwieraMy zaczêli po feriach uruchamiaæ swoje biznesy. Oficjalnie akcja wystartowa³a w poniedzia³ek 18 stycznia, ale czêœæ obiektów ruszy³a jeszcze w weekend, gdy mog³y liczyæ na wiêkszy nap³yw goœci.

Obawy górali

– Ca³y czas dostajemy nowe zg³oszenia od przedsiêbiorców – twierdzi Artur Rosiñski, mened¿er w firmie Newsmap.pl, która przygotowa³a Interaktywn¹ mapê wolnego biznesu. Zaznacza na niej otwierane pomimo restrykcji sanitarnych obiekty us³ugowe.

– Na razie nie ma masowej fali otwaræ – przyznaje Agata Wojtowicz, prezes Tatrzañskiej Izby Gospodarczej. Przewiduje jednak, ¿e przedsiêbiorców otwieraj¹cych swoje biznesy pomimo zakazów sanitarnych bêdzie przybywaæ ze wzglêdu na poziom frustracji. – Frustracja jest ogromna, i to nie tylko w turystyce, bo u nas wszystkie bran¿e s¹ od niej uzale¿nione. Turystyka napêdza ca³¹ lokaln¹ gospodarkê na Podhalu – podkreœla Agata Wojtowicz. Wed³ug niej wiêcej obiektów mo¿e siê otworzyæ w nadchodz¹cy weekend. Na razie, zaraz po feriach, tak naprawdê nie ma dla kogo otwieraæ pensjonatów czy restauracji w górskich kurortach.

Podobnie jest w Karpaczu, gdzie w poniedzia³ek uruchomiono pojedyncze obiekty, podczas gdy organizatorzy akcji protestacyjnej zapowiadali tam otwarcie setki hoteli i pensjonatów. Anna Stelmach, w³aœcicielka restauracji w Karpaczu i jedna z organizatorek protestu, wyjaœnia, ¿e przedsiêbiorcy zaczynaj¹ kalkulowaæ, czy w obecnych warunkach warto siê otwieraæ – czy uda siê teraz zarobiæ tyle, by przetrwaæ do lata.

Czêœæ firm mo¿e teraz uznaæ, ¿e nie op³aca siê uruchamiaæ dzia³alnoœci, tym bardziej ¿e poza weekendami Karpacz teraz pustoszeje. Z kolei wiêksze obiekty, które zatrudniaj¹ pracowników, mog¹ obawiaæ siê utraty wsparcia z nowej tarczy PFR, przewiduj¹c, ¿e turystów i tak bêdzie zbyt ma³o, by przetrwaæ bez pomocy pañstwa.

Pomoc rzecznika MŒP

Rz¹d próbowa³ zapobiec fali buntu poprzez obietnice i groŸby. W ramach obietnic wicepremier Gowin og³osi³ przed tygodniem wart miliard z³otych program wsparcia dla ponad 200 górskich gmin. Z kolei w ramach gróŸb przedstawiciele rz¹du ostrzegali niepokornych przedsiêbiorców przed kar¹ odmowy wsparcia z nowej tarczy finansowej PFR.

Uj¹³ siê za nimi rzecznik ma³ych i œrednich przedsiêbiorców Adam Abramowicz, który w opublikowanym w weekend oœwiadczeniu argumentowa³, ¿e w zapisach nowej tarczy trudno wskazaæ podstawê prawn¹ do odmawiania pomocy przedsiêbiorcom. Na ich korzyœæ przemawiaj¹ te¿ kolejne wyroki s¹dów, które uchylaj¹ kary dla biznesów naruszaj¹cych zakazy dzia³alnoœci.

Przedsiêbiorcy z uwag¹ œledzili poniedzia³kow¹ konferencjê prasow¹ Mateusza Morawieckiego, który stara³ siê tonowaæ nastroje. Premier nie straszy³ ju¿ karami, ale apelowa³ do firm z zamkniêtych bran¿, by sk³ada³y wnioski o pomoc od pañstwa i przestrzega³y obostrzeñ, bo ratuj¹ one ¿ycie i zdrowie. Jak podkreœla³, pomoc z bud¿etu pañstwa p³ynie szerokim strumieniem, a rz¹d wspólnie z poszczególnymi bran¿ami w najbli¿szych dziesiêciu dniach ma wypracowaæ protoko³y sanitarne. Maj¹ byæ one wdra¿ane w lutym, co pozwoli stopniowo odblokowaæ bran¿e.

Idzie druga fala

– Ju¿ od dawna mamy œwietnie opracowane protoko³y sanitarne dla hoteli – przypomina Anna Stelmach z Karpacza, dodaj¹c, ¿e determinacja przedsiêbiorców jest olbrzymia. Wielu z nich to jednoosobowe dzia³alnoœci, które i tak nie mog¹ liczyæ na pomoc z tarcz, a nawet na zwolnienie z ZUS. Sebastian Pitoñ, architekt z Koœcieliska, inicjator akcji Góralskie Veto, która jednoczy podhalañskich przedsiêbiorców buntuj¹cych siê przeciwko zamro¿eniu turystyki, zaznacza, ¿e na Podhalu nie ma skoordynowanego buntu – przedsiêbiorcy dzia³aj¹ dobrowolnie. Ci, którzy chc¹ pracowaæ, otwieraj¹ siê. Inni czekaj¹, obserwuj¹c rozwój sytuacji. – Prze³omem by³ ten weekend, kiedy otworzy³y siê pierwsze restauracje i kawiarnie. Teraz, gdy okaza³o siê, ¿e mog³y dzia³aæ bez przeszkód, szykuje siê druga fala protestu, która bêdzie du¿o wiêksza – przewiduje Pitoñ.

Jej skalê powiêkszy przy³¹czenie siê do akcji #otwieraMy bran¿y fitness. Polska Federacja Fitness, która przed tygodniem zaczê³a mobilizowaæ firmy do wspólnej skoordynowanej walki o odszkodowania za lockdown, og³osi³a w poniedzia³ek, ¿e zwi¹zane z ni¹ si³ownie i kluby rusz¹ 1 lutego. Tomasz Napiórkowski, prezes Polskiej Federacji Fitness, ocenia, ¿e niezale¿nie od decyzji rz¹du otworzy siê wtedy ok. 1300 klubów i si³owni, czyli po³owa tego rynku.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before