Poland

Bunt przedsiębiorców. Już ponad sto otwartych lokali

Biznes

Otwarta restauracja

AdobeStock

W poniedzia³ek w po³udnie na interaktywnej mapie biznesów otwartych pomimo obostrzeñ sanitarnych zaznaczono ponad setkê punktów. Najwiêcej w regionach turystycznych na po³udniu Polski, gdzie od tygodnia rozkrêca siê akcja Góralskiego veta, i na Pomorzu.

Ca³y czas dostajemy zg³oszenia od przedsiêbiorców. Jest ich ju¿ ponad 150 – mówi³ w poniedzia³ek w po³udnie Artur Rosiñski, mened¿er w firmie Newspam.pl, która przygotowa³a interaktywn¹ mapê wolnego biznesu. Zaznacza na niej otwierane pomimo zakazów obiekty us³ugowe, które przy³¹czy³y siê do rozpoczêtej w poniedzia³ek akcji #otwieraMy. Sieæ jej uczestników obejmuje ju¿ niemal ca³y kraj, ale to wci¹¿ niewielka skala.

- Prze³omem by³ ten weekend, kiedy otworzy³y siê pierwsze restauracje i kawiarnie. Teraz, gdy okaza³o siê, ¿e mog³y dzia³aæ bez przeszkód, szykuje siê druga fala protestu, która bêdzie du¿o wiêksza - przewiduje Sebastian Pitoñ, architekt z Koœcieliska, inicjator akcji Góralskie Veto, która jednoczy podhalañskich przedsiêbiorców buntuj¹cych siê przeciwko zamro¿eniu turystyki. Zarówno oni, jak te¿ w³aœciciele biznesów z innych miejscowoœci turystycznych na po³udniu Polski zapowiedzieli przed tygodniem, ¿e po zakoñczonych 17 stycznia feriach otworz¹ swoje obiekty. Góralskie veto ma te¿ kontakty z przedsiêbiorcami z ca³ej Polski, w tym z Pomorza, w których te¿ uderzy³o zamro¿enie zimowej turystyki. Nie tylko oni przy³¹czyli siê do uruchomionej w mediach spo³ecznoœciowych akcji #otwieraMy.

- Na razie nie ma masowej fali otwaræ – twierdzi Agata Wojtowicz, prezes Tatrzañskiej Izby Gospodarczej, która przewiduje jednak, ¿e przedsiêbiorców otwieraj¹cych swoje biznesy pomimo zakazów sanitarnych bêdzie przybywaæ ze wzglêdu na poziom frustracji.

– Frustracja jest ogromna i to nie tylko w turystyce, bo u nas wszystkie bran¿e s¹ od niej uzale¿nione. Turystyka napêdza ca³¹ lokaln¹ gospodarkê na Podhalu - podkreœla Agata Wojtowicz. Wed³ug niej, wiêcej obiektów mo¿e siê otworzyæ w weekend, bo na razie, po feriach, tak naprawdê nie ma dla kogo otwieraæ pensjonatów czy restauracji.

Podobnie jest w Karpaczu, gdzie równie¿ ruszy³y pojedyncze obiekty, podczas gdy organizatorzy protestów zapowiadali tam otwarcie setki hoteli i pensjonatów. Anna Stelmach, w³aœcicielka restauracji w Karpaczu i jedna z organizatorek protestu, wyjaœnia, ¿e przedsiêbiorcy zaczynaj¹ kalkulowaæ, czy uda im siê zarobiæ tyle, by przetrwaæ do lata. Obawiaj¹ siê, ¿e otwarcie obiektu pozbawi ich mo¿liwoœci ubiegania siê o rz¹dow¹ pomoc, a z kolei turystów bêdzie teraz zbyt ma³o, by przetrwaæ bez wsparcia. Jednak spora czêœæ przedsiêbiorców jest tak zdesperowana, ¿e stanowczo chce otwieraæ biznesy. Tym bardziej, ¿e wielu z nich i tak nie mo¿e skorzystaæ z rz¹dowych tarcz, bo dzia³aj¹ jako samozatrudnieni.

Football news:

Antonio Conte: Inter were 15 points behind Juve before I arrived. We are developing
Zinedine Zidane: Real Madrid are good, they have regained their confidence. With Sociedad, we must play as we know how
Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami
Arteta after 3-1 with Leicester: Arsenal are unacceptably low in the table. We need to improve the situation