Poland

Budka o tankowaniu na stacjach Orlenu: Nie mam problemu

Borys Budka

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Akurat preferujê inne stacje ze wzglêdu na lepsz¹ kawê, ale uwa¿am, ¿e pracownicy na stacjach wykonuj¹ ciê¿k¹ pracê - mówi³ w Radiu Zet przewodnicz¹cy PO Borys Budka pytany o to, czy - wzorem lidera Nowoczesnej, Adama Sz³apki, bojkotuje stacje Orlenu po tym jak "Gazeta Wyborcza" opublikowa³a tzw. taœmy Obajtka.

Z publikacji "Gazety Wyborczej" wynika, ¿e obecny prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek, jeszcze jako wójt Pcimia, ³ama³ przepisy zakazuj¹ce ³¹czenia funkcji publicznej z prowadzeniem dzia³alnoœci biznesowej.

PKN Orlen w wydanym oœwiadczeniu odpar³ te zarzuty.

Po publikacji "Gazety Wyborczej" Adam Sz³apka wezwa³ do bojkotowania stacji koncernu PKN Orlen.

Budka, pytany o to czy te¿ bêdzie bojkotowa³ te stacje, odpar³, ¿e "z tankowaniem nie ma problemu".

Jak doda³ nie jest win¹ pracowników stacji, „¿e wspó³czesny Dyzma stoi na czele ich koncernu”.

Budka zarzuci³ przy okazji obecnemu kierownictwu PKN Orlen, ¿e to - "zamiast obni¿aæ ceny paliw, pompuje zyski spó³ki, ¿eby przejmowaæ niezale¿ne media". To nawi¹zanie do zakupu przez PKN Orlen koncernu Polska Press, wydawcy mediów lokalnych.

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section