Poland

Budka o rozmowach z posłami Zjednoczonej Prawicy: Pracujemy

Borys Budka

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Pracujemy nad tym, o nazwiskach nie bêdê mówi³ - tak przewodnicz¹cy PO Borys Budka w TVN24 odpowiedzia³ na pytanie na jakim etapie znajduj¹ siê zapowiadane przez niego rozmowy z pos³ami Zjednoczonej Prawicy, które mia³yby doprowadziæ do przejœcia kilku z nich na stronê opozycji.

Budka podkreœli³ jednoczeœnie, ¿e woli pracowaæ nad tym "w ciszy", a nie "w œwietle kamer, gdy to nie wychodzi".

Mówi¹c o mo¿liwoœci przyspieszonych wyborów parlamentarnych w Polsce Budka stwierdzi³, ¿e taki scenariusz przewidywa³by "utworzenie rz¹du technicznego". Doda³, ¿e "bardziej prawdopodobny" wariant to "wybory w terminie i du¿e porozumienie opozycji".

Czy w stworzeniu rz¹du technicznego mia³by pomóc Jaros³aw Gowin i jego Porozumienie?

- Jaros³aw Gowin wielokrotnie deklarowa³, ¿e jest po stronie wartoœci. Dlatego publicznie mo¿na zadaæ pytanie, co jeszcze robi w Zjednoczonej Prawicy, gdzie te wartoœci zosta³y absolutnie podeptane - odpar³ Budka.

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section