Poland

Brexit uderzy w polski eksport. Miliardowe straty

Biznes

brexit eksport

Bloomberg

W drugiej po³owie 2021 roku polskie firmy eksportuj¹ce do Wielkiej Brytanii utrac¹ przychody warte 1,6 mld z³. Mimo zerowych stawek celnych bêd¹ musia³y ponosiæ wysokie koszty pokonywania nowych barier administracyjnych.

Najpierw pandemia, teraz brexit – przeci¹ga siê z³y czas dla polskich eksporterów. Jeszcze w 2019 r. wartoœæ polskiego eksportu siêgnê³a rekordowego poziomu 238,1 mld euro, po 6,5-proc. wzroœcie w porównaniu z rokiem wczeœniejszym. Po 11 miesi¹cach ub.r. (ostatnie dane GUS) jest 1,4-proc. spadek (eksport wyniós³ 217,1 mld euro), co jak na handel ograniczany zasiêgiem koronawirusa jest ca³kiem niez³ym rezultatem. Zw³aszcza ¿e po I pó³roczu zagraniczna sprzeda¿ polskich towarów by³a mniejsza r./r. o prawie jedn¹ dziesi¹t¹. Ale ju¿ wkrótce pojawi siê kolejny problem – dotkliwiej ni¿ do tej pory eksporterzy zaczn¹ odczuwaæ skutki wyjœcia Wielkiej Brytanii z UE.

Kosztowne opóŸnienia

Wed³ug szacunków ubezpieczaj¹cej nale¿noœci globalnej firmy Euler Hermes w drugim pó³roczu 2021 r., po zakoñczeniu obecnego okresu przejœciowego i wprowadzeniu kontroli granicznych, polscy eksporterzy strac¹ przychody o wartoœci 1,6 mld z³. Ju¿ teraz przez korki na granicach straty notuj¹ firmy przewozowe. K³opoty maj¹ tak¿e eksporterzy ¿ywnoœci, gdy¿ z powodu opóŸnieñ w transporcie czêœæ towarów siê psuje.

Zdaniem Tomasza Starusa, cz³onka zarz¹du Euler Hermes odpowiedzialnego za ocenê ryzyka, z czasem tego rodzaju problemy zmniejsz¹ siê, choæ nie znikn¹. Ale kolejne ju¿ zostan¹. – Szacujemy, ¿e administracyjne utrudnienia i zak³ócenia w ³añcuchach dostaw w najwiêkszym stopniu dotkn¹ przemys³ maszynowy i elektryczny, w tym producentów czêœci samochodowych. Nastêpnie wytwórców œrodków transportu i czêœci do nich oraz producentów dóbr konsumpcyjnych, jak wyposa¿enie mieszkañ czy meble – stwierdza Starus. Negatywne skutki odczuje bran¿a spo¿ywcza, która w II pó³roczu 2021 r. mo¿e straciæ 125 mln z³. Podobnie bran¿a chemiczna.

Wielka Brytania jest obecnie trzecim rynkiem dla polskich eksporterów, po Niemczech i Czechach. W ubieg³ym roku eksport do tego kraju wart by³ 14,2 mld euro, co da³o mu 6-proc. udzia³ w ca³oœci zagranicznej sprzeda¿y polskich towarów. Po 11 miesi¹cach ub.r. udzia³ ten zmala³ do 5,7 proc., przy eksporcie wartym 12,4 mld euro.

Topnia³by jeszcze bardziej, jednak dziêki podpisanej w koñcu ub. roku umowie UE z Wielk¹ Brytani¹ unikniêto wprowadzenia ce³. Wed³ug Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) polski eksport na rynek brytyjski móg³by siê przez nie zmniejszyæ o 11 proc. Ale i tak pozostaje problem barier pozataryfowych. – Zerowe stawki w dostêpie do rynku brytyjskiego to jedno. Aby z nich skorzystaæ, nale¿y jednak przedstawiæ œwiadectwo pochodzenia towarów, a to koszt rzêdu nawet 2–3 proc. wartoœci transakcji. Do tego dochodzi koniecznoœæ sporz¹dzenia dokumentacji celnej, przedstawienia œwiadectw potwierdzaj¹cych spe³nienie norm technicznych, sanitarnych i fitosanitarnych oraz norm jakoœci. A tak¿e kontrole celne, które wyd³u¿aj¹ czas transportu, a wiêc generuj¹ dodatkowe koszty – wylicza £ukasz Ambroziak, ekspert zespo³u handlu zagranicznego PIE.

Wejdzie konkurencja

Polski eksport bêdzie traci³ nie tylko na barierach pozataryfowych. Wed³ug Witolda Choiñskiego, prezesa Zwi¹zku Polskie Miêso, Wielka Brytania bêdzie teraz bardziej dywersyfikowaæ import, podpisuj¹c bilateralne umowy z krajami spoza UE, np. z Argentyn¹ czy USA. Przez to bêdzie mia³a ³atwiejszy dostêp do rynków konkurencyjnych dla polskich producentów. – Co prawda przed brexitem nie stanowi³y one dla nas wiêkszego zagro¿enia dziêki obowi¹zuj¹cym w UE przepisom dotycz¹cym ¿ywnoœci. Ale teraz Brytyjczycy mog¹ swoje zliberalizowaæ – uwa¿a Choiñski.

Na razie trudno poprawnie oceniæ skutki brexitu dla polskich przedsiêbiorców, zw³aszcza w perspektywie œredniej i d³ugiej. Ale czêœæ ekspertów s¹dzi, ¿e skutki oka¿¹ siê ³agodniejsze od prognoz.

– W krótkim terminie bêdzie najprawdopodobniej nieco mniej sprzeda¿y, z wiêkszymi kosztami jej realizacji, z ograniczeniem mar¿. Z biegiem czasu bêdzie to jednak mniej dotkliwe, pojawiæ siê zaœ mog¹ korzystne tendencje dla naszych wytwórców – uwa¿a Piotr Soroczyñski, g³ówny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Jego zdaniem mniejsza sprzeda¿ z Wysp do Europy kontynentalnej mo¿e byæ okazj¹ dla czêœci polskich firm, by wejœæ ze swoimi towarami do ³añcuchów dostaw w miejsce Brytyjczyków.

Nawet wzrostu eksportu do Wielkiej Brytanii spodziewa siê polski przemys³ meblarski. – Firmy nie zg³asza³y wiêkszych zastrze¿eñ co do trwa³oœci kontraktów, a popyt jest kszta³towany bardziej przez pandemiê ni¿ przez brexit – informuje Tomasz Wiktorski, w³aœciciel B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego. Szacuje, ¿e tegoroczny eksport mebli na rynek brytyjski wzroœnie r./r. o ok. 5 proc.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7