Poland

Brexit. Imperium się wycofuje

AFP

Brexit otwiera nowy rozdzia³ w wielowiekowej rywalizacji Zjednoczonego Królestwa i Francji. Czy górê weŸmie liberalny model brytyjski? Czy jednak Unia Europejska, dziecko francuskiego etatyzmu, zdo³a zepchn¹æ na margines dumn¹ Brytaniê?

Dziewiêæ godzin – tyle w minionym tygodniu czeka³y œrednio karetki przed szpitalami w Londynie, zanim mog³y przekazaæ lekarzom pacjentów. A i tak ci, co znajdowali siê w œrodku, mogli uwa¿aæ siê za szczêœciarzy, bo w znacznie wiêkszej opresji byli chorzy, po których ambulans w ogóle nie przyjecha³. Trzecia fala pandemii sparali¿owa³a brytyjsk¹ s³u¿bê zdrowia (NHS) po czêœci z powodu pojawienia siê nowej, bardziej zaraŸliwej mutacji wirusa, a po czêœci dlatego, ¿e zmêczeni trwaj¹c¹ od roku walk¹ z Covidem Brytyjczycy z coraz wiêkszym lekcewa¿eniem podchodz¹ do regu³ lockdownu. Skutek: od pocz¹tku stycznia 2021 r. liczba Wyspiarzy, którzy z³apali wirusa, poszybowa³a do 60 tys. dziennie, a królestwo wedle oficjalnych, z pewnoœci¹ niedoszacowanych, liczb zbli¿a siê do wyniku 100 tys. œmiertelnych ofiar przyby³ej z Wuhanu pandemii.

Udany test

Ale to nie jest pe³en obraz starcia Wielkiej Brytanii z pandemi¹. 11 stycznia sekretarz ds. zd...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7