Poland

Brak zryczałtowanego PIT od wynagrodzenia za zakaz konkurencji

Ksiêgowy

Ksiêgowy

Adobe Stock

Wynagrodzenie za zakaz konkurencji wyp³acane przez spó³kê, w której Skarb Pañstwa nie ma wiêkszoœciowego udzia³u, nie jest opodatkowane 70-proc. stawk¹ zrycza³towanego podatku dochodowego.

Tak uzna³ dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 29 wrzeœnia 2020 r. (0113- KDIPT2-3.4011.103.2017.9.S.20.AC).

Podatniczka podpisa³a ze spó³k¹ umowê o œwiadczenie us³ug w ramach prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. Na mocy umowy zosta³a zobowi¹zana do zakazu konkurencji, który obowi¹zywa³ w trakcie trwania umowy, oraz w okresie 12 miesiêcy od momentu jej rozwi¹zania b¹dŸ wygaœniêcia. W trakcie trwania umowy podatniczka otrzymywa³a sta³e wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie zmienne w formie premii. Wysokoœæ wynagrodzenia z tytu³u zakazu konkurencji przed³u¿onego na okres 12 miesiêcy po ustaniu umowy wskazano jako 100 proc. sta³ego miesiêcznego wynagrodzenia podstawowego za ka¿dy miesi¹c obowi¹zywania zakazu. Po rozwi¹zaniu umowy spó³ka wywi¹za³a siê ze wskazanych zobowi¹zañ.

Czytaj tak: Zakaz konkurencji: jaka wysokoϾ odszkodowania - wyrok SN

Podatniczka zapyta³a organ podatkowy o potwierdzenie s³usznoœci tezy, ¿e...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7