Poland

Bosak: Obostrzenia niesprawiedliwe. Rząd nie szanuje prawa

Koronawirus SARS-CoV-2

Krzysztof Bosak

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Krzysztof Bosak zaznaczy³ na antenie Polsat News, ¿e „ze wszystkich danych z pañstw europejskich jasno w tej chwili wynika, ¿e nie widaæ jasnego zwi¹zku pomiêdzy rozwojem epidemii a stosowaniem obostrzeñ gospodarczych”. Zdaniem pos³a Konfederacji "obostrzenia nak³adane przez rz¹d s¹ nie tylko niesprawiedliwe, ale i niekonstytucyjne".

Zdaniem Krzysztofa Bosaka „gastronomia czy bran¿a sportowa s¹ marginesem ca³ej sfery ¿ycia spo³ecznego”. - Spotykamy siê  codziennie w miejscach pracy, w œrodkach komunikacji, w punktach us³ugowych - zauwa¿y³ w Polsat News pose³ Konfederacji. - Uwa¿amy ¿e jest niesprawiedliwe uderzenie w kilka wybranych bran¿ po to, ¿eby pokazaæ, ¿e rz¹d coœ w tej sprawie robi. Rz¹d powinien swoje si³y koncentrowaæ nie na zamykaniu bran¿, a nastêpnie dawkowaniu im kroplówki w postaci pomocy finansowej - doda³. - Rz¹d powinien swoje si³y koncentrowaæ na systemie ochrony zdrowia, który zosta³ niestety w ostatnich miesi¹cach sparali¿owany - podkreœli³ Bosak.

W opinii pos³a "dzia³aniami rz¹du, wbrew temu co rz¹d chcia³by sygnalizowaæ spo³eczeñstwu, nie rz¹dzi ¿adna logika". - Nie niszczmy ludziom ¿ycia pod pretekstem szanta¿u emocjonalnego, ¿e przez to bêd¹ umierali inni. Je¿eli w tej chwili ktoœ umiera, to dlatego, ¿e jest niewydolnoœæ w systemie ochrony zdrowia. I ludzie umieraj¹ tak¿e na inne choroby ni¿ ten nieszczêsny COVID-19 - stwierdzi³. 

Bosak odniós³ siê tak¿e do sprawy przedsiêbiorców, którzy otworzyli swoj¹ dzia³alnoœæ mimo obostrzeñ zwi¹zanych z pandemi¹. - Widaæ, ¿e przedsiêbiorcy s¹ zachowawczy - powiedzia³. - Gdyby by³o du¿o, to by dziesi¹tki tysiêcy przedsiêbiorców przyst¹pi³o do tego, ale zupe³nie mnie to nie dziwi. Ale zupe³nie mnie to nie dziwi, bo s¹ zastraszani - doda³. - Za³o¿ony przez liderów Konfederacji (...) Kongres Polskiego Biznesu organizuje zbiórkê publiczn¹ na pomoc prawn¹ dla przedsiêbiorców, którzy w ten sposób s¹ represjonowani przez nieprawomocnie wprowadzone ograniczenia - zaznaczy³. Zdaniem polityka "obostrzenia nak³adane przez rz¹d s¹ nie tylko niesprawiedliwe, ale i niekonstytucyjne". - Rz¹d swoimi kolejnymi dzia³aniami udowadnia, ze nie szanuje prawa - oceni³.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto