Poland

Bogdan Święczkowski: Kolejne zarzuty to kwestia czasu

Wywiady i rozmowy

Bogdan Œwiêczkowski

Mecenas niech siê broni, jak na podejrzanego przysta³o, a nie dyskutuje z nami przez media - mówi Bogdan Œwiêczkowski

fot. Prokuratura Krajowa/ materia³y prasowe

Mamy mocne dowody przeciw mecenasowi G. – mówi Bogdan Œwiêczkowski, pierwszy zastêpca prokuratora generalnego.

Prokuratura przegrywa starcie z mecenasem Romanem Giertychem...

Do ¿adnego starcia nawet nie dosz³o. Jeœli mamy siê trzymaæ konwencji sportowej, to prawdziwe starcie nast¹pi dopiero w trakcie procesu przed s¹dem. Ale nie traktujê tej sprawy w kategorii starcia z kimkolwiek, tylko egzekwowania prawa. Przejmuj¹c kierownictwo nad prokuratur¹, postawi³em sobie za jeden z g³ównych celów bezwzglêdn¹ walkê z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹. Ten cel z ¿elazn¹ konsekwencj¹ – i z sukcesami, wspólnie z prokuratorami – realizujê. ¯eby nie byæ go³os³ownym, przytoczê choæby, ¿e odk¹d obj¹³em funkcjê prokuratora krajowego, o 300 proc. wzros³a liczba aktów oskar¿enia w sprawach VAT-owskich, a suma zabezpieczeñ maj¹tkowych jest wiêksza o 500 proc. I to jest z³a wiadomoœæ dla Romana G. i innych podejrzanych. Jeœli ktoœ siê z kimœ czy czymœ star³, to w³aœnie oni z prawem.

S¹d uwa¿a, ¿e przestêpstwo jest ma³o prawdopodobne. Jak prokuratura chce dowieœæ, ¿e jest inaczej?

Prokuratura udowodni to przed s¹dem, kieruj¹c tam akt oskar¿enia po analizie nowych dowodów wskazuj¹cych na mo¿liwoœæ rozszerzenia zarzutów. Kuriozalne orzeczenia s¹dów dotycz¹ce braku zastosowania œrodków zapobiegawczych wobec podejrzanych utrudniaj¹ postêpowanie, ale go nie uniemo¿liwiaj¹ i nie powstrzymaj¹. Jestem przekonany, ¿e w trakcie procesu s¹d uwa¿nie przeczyta wielotomowe akta i wnikliwie zapozna siê z dowodami. W przeciwieñstwie do s¹du, który decydowa³ o œrodkach zapobiegawczych.

Poznañski s¹d drugiej instancji wskaza³, ¿e wci¹¿ tocz¹ siê sprawy cywilne dotycz¹ce wierzytelnoœci Polnordu i brak jest w tej kwestii rozstrzygniêcia – to zawa¿y³o na ocenie s¹du, który decydowa³ o œrodkach zapobiegawczych wobec mec. Giertycha i innych podejrzanych. Dlaczego prokuratura zdecydowa³a siê jednak stawiaæ zarzuty?

Sprawy cywilne to jedno, odpowiedzialnoœæ karna to co innego. Zgodnie z kodeksem postêpowania karnego rozstrzygniêcia s¹dów cywilnych nie maj¹ znaczenia dla ewentualnej odpowiedzialnoœci karnej, a procesy cywilne, o których panie mówi¹, zosta³y zainicjowane po paru latach od transakcji, by zatuszowaæ przestêpstwo. ¯aden nie skoñczy³ siê zas¹dzeniem na rzecz Polnordu jakiegokolwiek roszczenia, poniewa¿ wierzytelnoœci by³y fikcyjne – przedawnione albo niemo¿liwe do wyegzekwowania. Ich zakup jest nie do obrony w perspektywie interesu gie³dowej spó³ki, która ma obowi¹zek dbaæ o zysk swoich akcjonariuszy.

Dlaczego wiêc prokurator nie przekona³ s¹du w tej sprawie?

S¹d nie udŸwign¹³ zadania rzetelnego przeanalizowania gigantycznej iloœci akt przekazanych przez prokuraturê. Na materia³ zebrany w 110 tomach sk³adaj¹ siê zeznania kilkudziesiêciu œwiadków, opinie bieg³ych, dokumentacja, w tym bankowa, dane pochodz¹ce od generalnego inspektora informacji finansowej, zabezpieczona poczta elektroniczna i wiele innych dowodów. Wynika z nich, ¿e podejrzani œciœle wspó³pracowali ze sob¹ podczas dokonywania powa¿nych przestêpstw gospodarczych i prania brudnych pieniêdzy, a wiêc procederu maj¹cego na celu ukrycie przestêpstwa. Dlatego istnieje wysokie prawdopodobieñstwo mataczenia z ich strony.

Ale s¹d by³ innego zdania...

S¹d nie przywo³a³ nawet ¿adnego z dowodów. Zby³ je stwierdzeniem, ¿e zebrane opinie bieg³ych i zeznania œwiadków nale¿y skonfrontowaæ z materia³ami przed³o¿onymi przez podejrzanych. To kuriozum! Oznacza, ¿e dla s¹du wyjaœnienia podejrzanych, którzy robi¹ przecie¿ wszystko, by unikn¹æ odpowiedzialnoœci, s¹ bardziej wartoœciowe ni¿ oceny niezale¿nych bieg³ych i zeznania œwiadków sk³adane pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za mijanie siê z prawd¹. W tym œwietle zapad³e orzeczenie oceniam jako pora¿kê s¹du, a nie prokuratury.

Jednak równie¿ w obrocie dzia³k¹ kupion¹ tanio i sprzedan¹ drogo s¹d nie dostrzeg³ naruszenia prawa, wiêc co z tym zarzutem?

Absurdalnoœæ podejœcia s¹du w jaskrawy sposób widaæ w przypadku w¹tku dotycz¹cego dzia³ki w Wielkopolsce, któr¹ Polnord kupi³ za cenê czterokrotnie wy¿sz¹ od rynkowej. Zap³aci³ przesz³o 27 mln z³ firmie za³o¿onej przez pracownika Romana G., która osiem dni wczeœniej naby³a tê dzia³kê za ponad 7 mln z³. Czyli po oœmiu dniach cena nieruchomoœci, ze strat¹ dla Polnordu, wzros³a prawie czterokrotnie. W efekcie gie³dowa spó³ka straci³a oko³o 20 mln z³. Mimo to s¹d w kwestii wyceny dzia³ki da³ wiarê niezweryfikowanemu prywatnemu dokumentowi, który na posiedzeniu aresztowym przed³o¿yli podejrzani, a który dotyczy³ zakupu innej dzia³ki w zupe³nie innym czasie.

Roman Giertych chce pozwaæ szefa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, która postawi³a mu zarzuty, i inne osoby, które stwierdz¹, ¿e jest podejrzany o przestêpstwo. Co pan na to?

Proszê mnie zwolniæ od komentowania deklaracji rodem z kabaretu. Mo¿e by³oby mi nawet do œmiechu, gdyby pan Roman G. nie by³ adwokatem, którego obowi¹zuje ju¿ nie tylko minimum powagi, ale i etyka zawodowa. Doskonale jako prawnik wie, ¿e dzia³aj¹cy w ramach obowi¹zków prokurator jest zwolniony z odpowiedzialnoœci cywilnoprawnej. Dlatego, jak s¹dzê, intencj¹ Romana G. by³o wywo³anie szumu medialnego i wywieranie nacisków na prokuraturê. A to ju¿ jest skandaliczne. Wola³bym, ¿eby pan G. zacz¹³ od odbierania wezwañ i stawiania siê na przes³uchania. Wyjdzie mu na zdrowie, na które narzeka, jeœli odwa¿nie stanie przed prokuratorem zamiast dyskutowaæ z prokuratur¹ poprzez media. Niech broni siê, jak na podejrzanego przysta³o, a wiêc niech wyjaœni prokuratorowi, jakie ma argumenty na zbicie mocnych prokuratorskich zarzutów.

Co zabezpieczono we w³oskiej willi ¿ony mec. Giertycha? Jakie to ma znaczenie dla œledztwa?

Zabezpieczono wa¿ne dokumenty, które mog¹ spowodowaæ rozszerzenie zarzutów wobec podejrzanego Romana G. Nie wolno mi powiedzieæ wiêcej ze wzglêdu na dobro trwaj¹cego wci¹¿ œledztwa.

Z naszych informacji wynika, ¿e prze³omem w œledztwie by³y materia³y odkryte w archiwum spó³ki Polnord w Gdañsku. Czy to prawda i jakie to s¹ materia³y? Co wnios³y?

Zabezpieczone dokumenty, w tym w wersji elektronicznej, jednoznacznie wskazuj¹ na sprawstwo g³ównych podejrzanych, Romana G. i Ryszarda K.

Co dalej w tej sprawie, czy prokuratura bêdzie prowadziæ œledztwo w obranym kierunku?

Sprawa jest rozwojowa. Postawienie kolejnych zarzutów to kwestia nieodleg³ego czasu.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years