Poland

Bitwa w Waszyngtonie

Opinie

W ciê¿kich czasach dochodzi do dramatycznych wydarzeñ. Na ulicach Waszyngtonu rozegra³ siê dramat, wojsko star³o siê z demonstrantami, pola³a siê krew.

W³adze nie da³y siê zaskoczyæ tak jak dwa tygodnie wczeœniej, kiedy rozwœcieczony t³um szykowa³ siê do szturmu na Kapitol. Do stolicy œci¹gniêto liczne oddzia³y wojska, gromadz¹c si³y na terenie s¹siaduj¹cego z Bia³ym Domem parku Ellipse. Najpierw z t³umem star³a siê policja, pad³y strza³y, zginê³o kilku demonstrantów, po obu stronach by³y dziesi¹tki rannych. By³a to jednak tylko przygrywka do prawdziwej tragedii. O godzinie 4.30 po po³udniu, do walki w³¹czy³o siê wojsko. Wspierani przez czo³gi, uzbrojeni w granaty z gazem ³zawi¹cym ¿o³nierze wyszli na Pennsylvania Avenue. Potem wojsko wykona³o bezlitosn¹ szar¿ê na wielotysiêczny t³um demonstrantów. Po dwóch godzinach za¿artych walk centrum Waszyngtonu by³o oczyszczone, a starcia przenios³y siê na drugi brzeg Potomaku, gdzie trwa³y do póŸnego wieczora. Do tej pory nie wiadomo, ile by³o ³¹cznie ofiar.

To nie jest sprawozdanie z zamieszek zwi¹zanych z inauguracj¹ prezydenta Bidena. Opisane wy¿ej wydarzenia mia³y miejsce 28 czerwca 1932 roku, a demonstrantami byli amerykañscy patrioci – weterani I wojny œwiatowej, domagaj¹cy siê natychmiastowej wyp³aty obiecanych im przez rz¹d zasi³ków (tzw. Armia Bonusowa). ¯eby by³o ciekawiej, genera³em, który wyda³ rozkaz ataku, by³ Douglas MacArthur, jego zastêpc¹ ówczesny major Dwight Eisenhower, a oficerem dowodz¹cym kawaleryjsk¹ szar¿¹ – major George Patton.

A jak przebieg³a inauguracja prezydencka w roku 2021? Cykl publikacyjny „Rzeczpospolitej" powoduje, ¿e pisa³em ten felieton w œrodê rano, na wiele godzin przed jej rozpoczêciem. Jestem na 90 proc. pewny, ¿e przebieg³a wzglêdnie spokojnie, bez wojska walcz¹cego na Pennsylvania Avenue z t³umem demonstrantów. Pierwsz¹ stronê gazety zdobi zapewne zdjêcie sk³adaj¹cego przysiêgê prezydenta. Ale 90 to nie 100. Pozostaje 10 proc. obawy, ¿e mo¿e jednak dosz³o do zamieszek, a na pierwszej stronie mamy zdjêcia walk i p³on¹cego Waszyngtonu. I ta w³aœnie obawa pokazuje, w jak dziwnych czasach ¿yjemy.

Nawet jeœli wszystko posz³o dobrze, to i tak miêdzy sytuacj¹ sprzed 89 lat a obecn¹ jest wiele frapuj¹cych podobieñstw. Œwiat by³ wtedy i jest dziœ w œrodku gigantycznego kryzysu gospodarczego (zdesperowanych weteranów sk³oni³y do marszu na Waszyngton bezrobocie i nêdza). Systemy demokratyczne by³y wtedy i s¹ dziœ pod ogromn¹ presj¹, atakowane przez agresywnych populistów i autokratów triumfalnie wieszcz¹cych koniec liberalnej demokracji. A ludzie byli wtedy i s¹ dziœ zdezorientowani, nie rozumiej¹ mechanizmów, które doprowadzi³y œwiat do kryzysu, i chêtnie wierz¹ teoriom spiskowym i politycznym szarlatanom, daj¹cym ³atwe odpowiedzi na trudne pytania. Wtedy przez radio, dziœ przez internet.

W roku 1992 amerykañski politolog Francis Fukuyama wyda³ s³ynn¹ ksi¹¿kê, w której dowodzi³, ¿e wraz z upadkiem komunizmu nast¹pi³ w³aœnie „koniec historii": ostateczny triumf demokracji i wolnego rynku, pocz¹tek okresu powszechnego pokoju i dobrobytu. Myli³ siê. ¯yjemy znów w czasach historycznych wyzwañ i dramatycznej walki o przysz³y kszta³t œwiata. Dopiero zobaczymy, co z tego wyniknie.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7