Poland

Biomed pokazuje zręby strategii

Lubelska spó³ka planuje rozwój produktów opartych miêdzy innymi na pr¹tkach gruŸlicy.

Biomed jest najg³oœniejsz¹ biotechnologiczn¹ spó³k¹ na GPW po tym, jak rozpocz¹³ prace nad lekiem na Covid-19. Trwaj¹ badania kliniczne. Jeœli ich wynik bêdzie pozytywny, spó³ka wyst¹pi o wprowadzenie leku w specjalnej, szybszej procedurze dopuszczenia do stosowania u chorych.

– To bardzo perspektywiczny projekt, ale sprawi³, ¿e w ostatnich kilkunastu miesi¹cach o Biomedzie mówi³o siê tylko w tym kontekœcie, a przecie¿ mamy te¿ inne ciekawe produkty – mówi Piotr Fic, zarz¹dzaj¹cy Biomedem-Lublin. Dodaje, ¿e spó³ka realizuje kilka kluczowych projektów i to na nich opiera strategiê rozwoju. – Chodzi m.in. o leki oparte na pr¹tku gruŸlicy BCG – informuje.

Pierwszym jest szczepionka przeciw gruŸlicy, na któr¹ zachorowalnoœæ w niektórych regionach œwiata znów zaczyna rosn¹æ. S¹ te¿ doniesienia, ¿e szczepionka mo¿e mieæ pozytywny wp³yw na odpornoœæ przeciw SARS-CoV-2. Kolejnym produktem Biomedu jest lek na raka pêcherza moczowego, te¿ wytwarzany na bazie pr¹tków gruŸlicy. – To lek deficytowy w skali globu, a rak pêcherza moczowego jest bodaj pi¹tym co do czêstoœci wystêpowania na œwiecie i do 2040 r. liczba nowych przypadków niemal siê podwoi – mówi Fic. Badañ z lekami na bazie pr¹tków gruŸlicy jest coraz wiêcej. Biomed uwa¿a, ¿e leki BCG mog¹ staæ siê polskim flagowym biotechnologicznym produktem eksportowym.

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe