Poland

BioBazar wraca do Fabryki Norblina

Komercyjne

materia³y prasowe

Obchodz¹cy 10-lecie dzia³alnoœci BioBazar powróci do zrewitalizowanej Fabryki Norblina w drugiej po³owie roku. Ekotarg zajmie jedn¹ z zabytkowych, pofabrycznych hal o powierzchni 1,8 tys. mkw.

Wœród najemców zrewitalizowanej Fabryki Norblina, oprócz BioBazaru, znajdzie siê m.in. foodhall z ponad 30 konceptami gastronomicznymi (3,2 tys. mkw.), butikowe kino z siedmioma salami (3,3 tys. mkw.), Latino Bar z muzyk¹ na ¿ywo (408 mkw.), a tak¿e liczne restauracje.

W czêœci biurowej kompleksu biura bêd¹ mia³y m.in. Allegro.pl (16,2 tys. mkw.) i Globalne Centrum Us³ug Biznesowych Japan Tobacco International (8,5 tys. mkw.). Niemal 800 mkw. zajmie pierwsza w Polsce w pe³ni interaktywna i cyfrowa galeria sztuki Art Box Experience.

Planowane ukoñczenie inwestycji to II po³owa 2021 roku. Inwestorem i pomys³odawc¹ rewitalizacji Fabryki Norblina jest Grupa Capital Park. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia PRC Architekci.

G³ównym wykonawc¹ jest firma Warbud, z któr¹ wspó³pracuj¹ m.in. Soletanche Polska, Maat4 i TKT Engineering. Za dzia³ania zwi¹zane z konserwacj¹ zabytków odpowiada firma Monument Service.

BioBazar dzia³a od listopada 2010 r. - Po powrocie do swojej siedziby bêdzie jednym z pierwszych najemców w zrewitalizowanej Fabryce Norblina. Dziœ targ dzia³a w tymczasowej lokalizacji przy ul. Wo³oskiej na warszawskim Mokotowie. W modernizowanym przez Grupê Capital Park kompleksie na warszawskiej Woli zajmie halê pe³ni¹c¹ dawniej funkcjê fabrycznej rurowni i ci¹garni - zlokalizowan¹ w zachodniej czêœci dzia³ki, bezpoœrednio od strony ul. £uckiej – podaje Grupa Capital Park w komunikacie.

BioBazar to targ, który oferuje ekologiczn¹ ¿ywnoœæ, naturalne kosmetyki, œrodki czystoœci. Wspó³tworzy go ponad 100 wystawców.

– Jesteœmy bardzo podekscytowani, ¿e po kilku latach wracamy do naszej pierwotnej lokalizacji w zupe³nie nowej ods³onie. Okr¹g³ych 10 lat dzia³alnoœci zobowi¹zuje – zatem szykujemy dla naszych klientów jeszcze wiêcej atrakcji – zapowiada cytowana w komunikacie Joanna ¯uchliñska, mened¿er ds. marketingu BioBazaru. - Zupe³nie odmieniony koncept stoisk, które u³atwi¹ i uatrakcyjni¹ ekspozycjê produktów, wiêcej przestrzeni – to tylko pocz¹tek zmian. Pojawi¹ siê nowi wystawcy, m.in. oferuj¹cy produkty kuchni z ró¿nych stron œwiata. Dzia³aæ bêdzie koncept, w którym kucharze korzystaæ bêd¹ z sezonowych produktów z BioBazaru. Pojawi siê te¿ wiêcej opcji jedzenia na miejscu czy na wynos. Do dyspozycji goœci bêdzie tak¿e kawiarnia prowadzona przez naszego wieloletniego wystawcê czy piekarnia, która zaproponuje pieczywo wypiekane na miejscu.

W BioBazarze bêd¹ siê te¿ odbywaæ warsztaty, prelekcje promuj¹ce proekologiczne postawy, zdrowe od¿ywianie czy filozofiê zero waste. - Jako inwestor dbamy o zrównowa¿ony wp³yw naszych inwestycji na œrodowisko. Wierzymy, ¿e obecnoœæ tego konceptu w Fabryce Norblina, pomo¿e nam promowaæ podejmowanie œwiadomych, maj¹cych wp³yw na spo³eczeñstwo i œrodowisko decyzji konsumenckich – dodaje Kinga Nowakowska, cz³onek zarz¹du i dyrektor operacyjna Capital Park, odpowiedzialna za projekt rewitalizacji Fabryki Norblina.

Za design wnêtrz i koncepcjê stoisk odpowiada Kacper Gronkiewicz, architekt który zaprojektowa³ m.in. wnêtrza warszawskich drink barów Aura i Foton i Ksiêgarni na T³omackiem ¯ydowskiego Instytutu Historycznego. - Projektuj¹c nowe oblicze BioBazaru czerpa³ przede wszystkim z tradycji polskich bazarów, pocz¹wszy od warszawskiego „Ró¿yca" czy Jarmarku Europa oraz innych, znanych œwiatowych targowisk – czytamy w komunikacie.

Na terenie BioBazaru pojawi¹ siê zabytkowe elementy z dawnej fabryki.

– Podczas pracy nad tym projektem inspirowa³ nas raczej charakter otwartych bazarów ni¿ design popularnych hal towarowych. Produkty na takie targowiska przywo¿one by³y w skrzyniach i sprzedawane bezpoœrednio z nich. Dlatego zaprojektowaliœmy meble, które pozwol¹ na wyraŸn¹ ekspozycjê naturalnych w³aœciwoœci towaru – mówi cytowany w komunikacie Kacper Gronkiewicz. – Chcieliœmy pozostawiæ wra¿enie pewnej otwartoœci, nieograniczonej przestrzeni. Bazar zlokalizowany jest w piêknej, zabytkowej hali i kszta³tujemy design stoisk, tak ¿eby nie zas³ania³y towaru i pozwala³y swobodnie podziwiaæ unikaln¹, industrialn¹ architekturê. Przyjêliœmy, ¿e im bli¿ej alejek, tym zabudowa straganów powinna byæ ni¿sza, piêtrz¹c siê dopiero w centralnym punkcie i pod œcianami. Dziêki temu spacerowanie po BioBazarze bêdzie przyjemne, a klienci bêd¹ mogli spojrzeniem ogarn¹æ ca³y asortyment.

Fabryka Norblina zaoferuje 65 tys. mkw. powierzchni u¿ytkowej, 41 tys. mkw. to biura, a pozosta³e 24 tys. mkw. wype³ni¹ koncepty rozrywkowe, gastronomiczne, us³ugowe, handlowe, kulturalne i wellness.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7