Poland

Bill Gates został zaszczepiony przeciw koronawirusowi

Twitter/Bill Gates

Za³o¿yciel Microsoftu, miliarder Bill Gates otrzyma³ pierwsz¹ dawkê szczepionki przeciw koronawirusowi. - Czujê siê œwietnie - powiedzia³.

Za poœrednictwem Twittera Bill Gates wyjaœni³, ¿e kwalifikowa³ siê do otrzymania szczepionki ze wzglêdu na swój wiek. 

"Otrzyma³em pierwsz¹ dawkê szczepionki w tym tygodniu i czujê siê œwietnie. Dziêkujê naukowcom, uczestnikom badañ, organom regulacyjnym i pracownikom s³u¿by zdrowia, którzy doprowadzili nas do tego punktu" - napisa³ trzeci najbogatszy cz³owiek na œwiecie.

Gates mieszka w stanie Waszyngton, gdzie obecnie dopuszczono do szczepieñ osoby w wieku 65 lat i starsze. Szczepionkê otrzymuj¹ równie¿ pracownicy s³u¿by zdrowia.

Za³o¿yciel Microsoftu by³ jedn¹ twarzy walki z COVID-19 w 2020 r. Poœwiêci³ wiele czasu na omówienie wyzwañ zwi¹zanych z opanowaniem pandemii.

Fundacja Billa i Melindy Gatesów przeznaczy³a ponad 400 milionów dolarów na walkê z wirusem i opracowanie szczepionki.

Gates od dawna obawia³ siê wybuchu epidemii, mówi¹c na pocz¹tku 2019 roku, ¿e groŸba globalnej pandemii nie dawa³a mu spaæ w nocy. Miliarder by³ równie¿ kojarzony z teoriami spiskowymi, wed³ug której opracowana szczepionka zawiera mikroczip.

Football news:

Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago
Solskjaer is the only one who beats Guardiola more often than he loses, out of the coaches with 4 + meetings
Manchester United are 22 games in a row without losing in the Premier League on the road. Up to Arsenal's record-5 games
Manchester United have beaten a big six club for the first time this Premier League season. There were 2 defeats and 5 draws