Poland

Biedroń: W tym tempie zaszczepię się za 3-4 lata

Robert Biedroñ

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Przecie¿ mia³ byæ Donald Trump i szczepionki ze Stanów Zjednoczonych, gdzie Polska mia³a byæ priorytetowo traktowana. Mieliœmy wstawaæ z kolan i mieliœmy byæ mocnym graczem w Unii Europejskiej i te¿ szczepionki zdobywaæ - ironizowa³ w Polsat News europose³ Lewicy, Robert Biedroñ.

- Pytam, gdzie s¹ szczepionki - mówi³ Biedroñ odnosz¹c siê do s³ów szefa KPRM, Micha³a Dworczyka, który w niedzielê poinformowa³, ¿e 3,1 mln szczepionek na COVID-19, które dotr¹ do Polski do 31 marca "zosta³o ju¿ rozdysponowanych". 25 stycznia w Polsce ruszy³y szczepienia na COVID-19 seniorów w wieku 70 i wiêcej lat.

- Gdzie ten mocny rz¹d, który obieca³, ¿e tych szczepionek bêdzie wiele? - pyta³ Biedroñ.

Biedroñ obecn¹ sytuacjê nazwa³ "Narodow¹ Loteri¹ Szczepionkow¹".

- Kto ma szczêœcie to wygrywa - mówi³.

- Pamiêtam wszystkie buñczuczne deklaracje rz¹dz¹cych, ¿e Polska sobie poradzi i zorganizuje ten system szczepieñ w w najlepszy mo¿liwy sposób nawet w Europie. A dzisiaj jesteœmy w ogonie, na szesnastym miejscu je¿eli chodzi o szczepienia (per capita - red.) - przekonywa³ europose³ Lewicy.

Biedroñ wylicza³, ¿e przy obecnym tempie szczepieñ on zostanie zaszczepiony za "trzy, cztery lata". - To jest paranoja - stwierdzi³.

W Polsce jak dot¹d wykonano nieco ponad 700 tysiêcy szczepieñ na COVID-19. Aby nasz kraj osi¹gn¹³ tzw. odpornoœæ stadn¹ zaszczepionych musi byæ niemal 30 mln osób, co oznacza koniecznoœæ wykonania 60 mln szczepieñ.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7