Poland

Bezproblemowy powrót Boeinga 737 MAX

Boeing 737 MAX

Bloomberg

Boeing 737 MAX to maszyna, o której napisano chyba najwiêcej. Mo¿e jeszcze mo¿na to porównaæ z pocz¹tkami B787 Dreamlinera i jego kolejnymi problemami, które wychodzi³y po dostarczeniu samolotów przewoŸnikom.

Zawsze tematem by³y k³opoty z eksploatacj¹ tych maszyn. Teraz wszystko wskazuje na to, ¿e powrót MAX-ów do latania z pasa¿erami nie stwarza problemów. Chwal¹ je i za³ogi, i pasa¿erowie.

Pierwszy rejs z pasa¿erami na pok³adzie po 21-miesiêcznym uziemieniu po dwóch katastrofach bezproblemowo wykona³y 29 grudnia 2020 amerykañskie American Airlines. Teraz MAX-y lataj¹ ju¿ w 12 liniach lotniczych i tylko jeden mia³ k³opot z silnikiem, ale bezpiecznie wyl¹dowa³ i bez jakiegokolwiek wsparcia podko³owa³ do rêkawa na lotnisku w Chicago. Widaæ tak¿e, ¿e pasa¿erowie maj¹ zaufanie do tych maszyn, o których siê mówi, ¿e zosta³y najskrupulatniej sprawdzone na œwiecie.

Dla Boeinga to sygna³, ¿e musi przyspieszyæ produkcjê MAX-ów. I to ju¿ siê dzieje, a plany s¹ takie, ¿e w 2022 bêdzie ich wyje¿d¿a³o z hangarów po 31 sztuk miesiêcznie. Zdaniem Cannacord Genuity, amerykañskiej firmy analitycznej potem popyt na MAX-y nieco os³abnie i w 2023 bêdzie wynosi³ 30 sztuk miesiêcznie. W tej chwili Boeing produkuje kilkanaœcie MAX-ów miesiêcznie. Dostawy bêd¹ jednak wiêksze, bo amerykañski koncern ma na p³ytach kilku lotnisk 450 maszyn, które zosta³y wyprodukowane w czasie uziemienia i nie mo¿na ich by³o dostarczyæ klientom. 70 z takich MAX-ów polecia³o ju¿ do linii lotniczych i firm leasingowych do koñca lutego 2021.

W tej chwili lata ju¿ z pasa¿erami 87 maszyn tego typu. Jak wynika z danych Boeinga, wykona³y one ³¹cznie 7,5 tysi¹ca rejsów z pasa¿erami pozostaj¹c w powietrzu 17,5 tys. godzin. Kolejne, w tym 5 nale¿¹cych do LOT-u i 2 z floty Enter Aira, s¹ przygotowane do normalnych lotów czarterowych i rejsowych. Na razie trwaj¹ szkolenia pilotów i wykonywane s¹ kolejne przegl¹dy i uaktualnienia oprogramowania.

MAX-y lataj¹ ju¿ w Europie, Afryce, Stanach Zjednoczonych oraz Australii. Do ponownej certyfikacji przygotowuj¹ siê regulatorzy w Indiach i Singapurze. Najwiêksze opory jednak maj¹ Chiñczycy. Linie lotnicze w tym kraju maj¹ w swoich flotach ponad 100 MAX-ów. Chiñski regulator lotnictwa cywilnego CAAC zapewnia, ¿e jest w sta³ym kontakcie z Amerykanami z FAA oraz z Boeingiem, ale na razie Pekin nie poda³ daty, kiedy te maszyny bêd¹ mog³y byæ ponownie eksploatowane w tym kraju. Chiñski zakaz, wprowadzony najwczeœniej, bo ju¿ 10 marca 2019 tu¿ po katastrofie Boeinga Ethiopian Airlines, oznacza równie¿, ¿e ¿adna inna linie nie mo¿e wlecieæ MAX-em na chiñskie terytorium. Wed³ug oczekiwañ rynku Chiñczycy dadz¹ MAX-om zielone œwiat³o dopiero w drugim kwartale 2021.

Dla tych linii, które ju¿ lataj¹ tymi maszynami znaczenie ma fakt, ¿e MAX-y pozwalaj¹ na du¿e oszczêdnoœci w zu¿ywanym paliwie, które akurat wyraŸnie dro¿eje. Bêdzie siê to szczególnie liczy³o, jeœli rzeczywiœcie ruszy sezon letni w turystyce, tak jak siê tego powszechnie oczekuje. B737 MAX w porównaniu z popularnym we flotach na ca³ym œwiecie B737 NG zu¿ywa o 14 proc. mniej paliwa i o tyle samo mniejsza jest emisja dwutlenku wêgla.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals