Poland

Bez Trumpa francuski biznes będzie miał w Polsce łatwiej

Wywiady

Geoffroy Roux de Bezieux, szef konfederacji francuskiego biznesu, Medef.

materia³y prasowe

Gdy idzie o budowê elektrowni j¹drowych w Polsce, zmiana w³adzy w Waszyngtonie nieco wyrównuje nasze szanse wobec Amerykanów – uwa¿a Geoffroy Roux de Bezieux, szef konfederacji francuskiego biznesu, Medef.

Na pierwsz¹ misjê od wybuchu pandemii potê¿na konfederacja przemys³u Francji Medef wybra³a Polskê. A przecie¿ narastaj¹ w¹tpliwoœci co do ochrony w naszym kraju pañstwa prawa, demokracji. To nie odstraszy francuskiego biznesu?

Przedsiêbiorcy na ca³ym œwiecie szukaj¹ przede wszystkim mo¿liwoœci robienia interesów.

Dla nas najwa¿niejsze jest przestrzeganie kontraktów, stabilnoœæ gospodarcza.

A tu nie notujemy w relacjach z polskimi w³adzami szczególnych problemów. Zachowajmy te¿ poczucie proporcji. Mo¿na wiele dyskutowaæ nad kszta³tem pañstwa prawa, ale przecie¿ Polska pozostaje wolnym krajem. Now¹ dynamikê w naszych relacjach uruchomi³a zreszt¹ wizyta prezydenta Macrona w ubieg³ym roku. No i pozostaje osobisty sentyment: na pocz¹tku lat 90. wprowadza³em do Polski l'Oreal, mieszka³em w Warszawie dwa lata. Zmiany, jakie od tego czasu nast¹pi³y, s¹ po prostu kolosalne.

Polski rz¹d mocno postawi³ na wspó³pracê z administracj¹ Donalda Trumpa. Joe Biden od czterech miesiêcy nie dzwoni jednak do Andrzeja Dudy. Och³odzenie w relacjach USA otwiera dla Francji mo¿liwoœæ budowy w Polsce elektrowni j¹drowych?

Francuska oferta w energetyce j¹drowej jest najprawdopodobniej najpe³niejsz¹, jak¹ mo¿na znaleŸæ na œwiecie: od budowy si³owni poprzez ich eksploatacjê, utrzymanie i dostarczenie uranu. Ale nie b¹dŸmy naiwni: to jest przemys³, gdzie wymiar geopolityczny pozostaje kluczowy. I tak, zmiana w³adzy w Waszyngtonie nieco wyrównuje nasze szanse wobec Amerykanów. Tym bardziej ¿e tu myœlimy o szerszym kontekœcie bezpieczeñstwa: jesieni¹ chcemy zorganizowaæ w Sopocie szczyt biznesowego Trójk¹ta Weimarskiego, z Niemcami.

Polska sta³a siê czwartym, po Chinach, USA i Holandii, eksporterem do Niemiec. Wyprzedzi³a Francjê. Co to mówi o francuskiej konkurencyjnoœci?

Niemcy bardzo du¿o zainwestowa³y w Polsce. Ale te¿ Polska dokona³a niezwyk³ego skoku, to nie jest ju¿ gospodarka, która tylko dogania Zachód. Owszem, Francja ma problem z konkurencyjnoœci¹. Od lat nie mo¿emy pozbyæ siê wielkiego, strukturalnego deficytu w handlu zagranicznym. To efekt zbyt wysokich kosztów, w tym bardzo rozbudowanego modelu redystrybucji socjalnej.

Gdyby dziœ zak³ada³ pan pierwsz¹ firmê, zrobi³by to pan w Polsce czy we Francji?

(po d³ugim milczeniu) Zapewne ³atwiej zaczynaæ w Polsce. Tyle ¿e dla przedsiêbiorcy bardziej od pomys³u liczy siê skutecznoœæ jego wykonania. A tu wa¿na jest znajomoœæ kraju, uk³adów. Wiêc jako Francuz zapewne zaczyna³bym jednak we Francji.

W co jeszcze chce siê anga¿owaæ francuski biznes?

Wybraliœmy trzy strategiczne obszary. Mówi³em ju¿o energetyce. Kolejny to wielkie projekty infrastrukturalne, w szczególnoœci Centralny Port Lotniczy. Wreszcie informatyka, gdzie Europa musi odzyskaæ cyfrow¹ suwerennoœæ, budowaæ w³asne serwery, banki danych. Tego jednak ¿aden z naszych krajów sam nie zrobi. Polska ma tu wiele atutów. Ale to ju¿ nie bêdzie wspó³praca na dawnych zasadach. Raczej polsko-francuskie partnerstwo, ³¹czenie naszych atutów.

Tylko ¿e we Francji s³owo „delokalizacja" to niemal przekleñstwo. W kampanii w 2017 r. Emmanuel Macron robi³, co móg³, aby wstrzymaæ przeniesienie zak³adów Whirlpoola z rodzinnego Amiens do £odzi...

We francuskiej opinii publicznej panuje tu g³êbokie nieporozumienie. Nie chodzi o samo przenoszenie produkcji, ale sposób, w jaki siê to przeprowadza. Niemcy te¿ to robili, ale sprytnie. WeŸmy przemys³ samochodowy: ulokowali w Polsce, Europie Œrodkowej produkcjê podzespo³ów, ale nie ostateczny monta¿, elementy produkcji z najwiêksz¹ wartoœci¹ dodan¹. We Francji to nie by³o tak przemyœlane, czasem wrêcz wymuszane. Efekt: udzia³ przemys³u spad³ u nas z 18 do 12 proc. PKB, podczas gdy w Niemczech pozosta³ na poziomie 23 proc. Dziœ trwa wiêcwe Francji debata nad ponownym uprzemys³owieniem.

Ale to jest mo¿liwe tylko w kontekœcie europejskim, nie mo¿emy abstrahowaæ od tego, ¿e w Polsce najni¿sze pensja to 650 euro/miesiêcznie, a we Francji – 1,5 tys. euro. A tak¿e od nowego kszta³tu globalizacji, jaki bêdzie siê rysowa³ w œwiecie, który wyjdzie z globalizacji.

Z pewnoœci¹ za daleko poszliœmy w podziale pracy i teraz wrócimy do pewnej regionalizacji cyklów produkcyjnych. Nie mo¿e byæ tak, ¿e taka potêga jak Europa pozostaje uzale¿niona od importu leków z Chin.

To kwestia bezpieczeñstwa. Ale jest te¿ aspekt ochrony klimatu. Jeœli Unia chce tu przodowaæ i nak³adaæ na swoje przedsiêbiorstwa coraz to wy¿sze wymagania, to musi je te¿ chroniæ. Inaczej bêdziemy tylko wypychaæ trucie œrodowiska poza Europê, powodowaæ, ¿e choæby bardziej szkodliwy dla œrodowiska cement bêdzie sprowadzany z zewn¹trz. Widzê wiêc przebudowê globalizacji na trzech poziomach. Najpierw narodowym. Przyk³ad: Francja buduje podwodne okrêty atomowe, wykorzystuj¹c w 100 proc. rodzime technologie i elementy.

Dalej poziom europejski ze wspomnianymi ju¿ lekami, jak paracetamol. No i poziom wielkich koncernów. By³em przez 12 latem wiceprezesem Peugeot. Kiedy wybuch³a elektrownia w Fukushimie w 2011 r., nagle musieliœmy wstrzymaæ ca³¹ produkcjê aut, bo brakowa³o kluczowej czêœci, która powstawa³a tylko w Japonii. To wszystko bêdzie teraz zmieniane, co stwarza wielkie mo¿liwoœci inwestycji w Polsce.

W 2007 r. w ksi¹¿ce „Salauds de patrons" („Te œwinie przedsiêbiorcy") da³ siê pan poznaæ jako wielki zwolennik liberalizmu. Dziœ w roli szefa Medefu apeluje pan o zawieszenie liberalnych reform emerytur czy ubezpieczeñ dla bezrobotnych. Nastroje we Francji s¹ tak napiête, ¿e grozi wybuch spo³eczny?

Nadal uwa¿am, ¿e liberalizm, który umo¿liwia inicjatywê prywatn¹, choæ w ramach okreœlonych regu³, to najlepszy system gospodarczy. Ale to nie jest moment na bolesne reformy. Czy jednak jesteœmy u progu eksplozji spo³ecznej?

W ró¿nych krajach Zachodu jest tu bardzo ró¿nie.

W Ameryce polaryzacja dochodów przez minione 20 lat bardzo siê pog³êbi³a, ale we Francji redystrybucja mocno ten proces os³abi³a i wskaŸnik Giniego prawie siê nie zmieni³. W czasie pandemii w ca³ej Unii pañstwo bardzo zaanga¿owa³o siê zreszt¹ w pomoc spo³eczn¹.

To logiczne: w koñcu, dla ratowania ¿ycia, zgasi³o dzia³alnoœæ gospodarki. Dziêki temu pracownicy najemni stracili bardzo ma³o, emeryci i urzêdnicy – nic. Najbardziej stratni okazali siê przedsiêbiorcy: œrednio ich zyski skurczy³y siê o po³owê.

Geoffroy Roux de Bezieux, prezes wp³ywowej konfederacji francuskiego przemys³u Medef. Zak³ada³ filiê l'Oreal w Polsce, a tak¿e Virgin France. Twórca wielu w³asnych przedsiêbiorstw, jak The Phone House, by³ wiceprezesem Peugeota. Wspiera³ reformy rynkowe Emmanuela Macrona.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies