Poland

Bez biodegradowalnych masek środowisko czeka katastrofa

Fot: Mika Baumeister/ Unsplash

1,5 miliarda masek trafi³o w ubieg³ym roku do mórz i oceanów. Jak mówi¹ ekolodzy, ju¿ wkrótce w Morzu Œródziemnych mo¿e byæ wiêcej masek ni¿ meduz.

Koniecznoœæ stosowania maseczek w czasie pandemii skutkuje olbrzymim obci¹¿eniem dla œrodowiska.  Jak wynika z raportu organizacji OceansAsia, w ubieg³ym roku do mórz i oceanów trafi³o oko³o 1,56 miliarda masek jednorazowych. Czas rozk³adu masek, zawieraj¹cych czêsto tworzywa sztuczne takie jak polipropylen, wynosi 450 lat.

Chiñscy producenci œrodków ochrony indywidualnej postanowili stworzyæ maski, których u¿ytkowanie nie zaszkodzi œrodowisku. To szczególnie istotna informacja, poniewa¿ to w³aœnie Chiny s¹ najwiêkszym krajem produkuj¹cym i eksportuj¹cym maseczki.

Huang Yuhao, prezes Health Box, firmy produkuj¹cej maski w prowincji Anhui we wschodnich Chinach, poinformowa³ Global Times, ¿e rozpoczêto produkcjê masek w pe³ni ulegaj¹cych biodegradacji. Ich maski s¹ produkowane z polilaktydu, czêsto pozyskiwanego ze skrobi kukurydzianej i s³omy, zamiast w³ókniny, co czyni je du¿o bardziej przyjaznymi dla œrodowiska. Health Box nie jest jednak jedyn¹ firm¹ na rynku chiñskim, która szuka ekologicznych rozwi¹zañ w czasie pandemii. SQ Group, dostawca masek z prowincji Shandong, produkuje wysoce biodegradowaln¹ maskê wykonan¹ z naturalnego papieru filtracyjnego z kompozytu celulozowego o jakoœci spo¿ywczej zamiast w³ókniny. Jak zapewnia producent, maska jest w 98% biodegradowalna.

Laurent Lombard z francuskiej organizacji Opération Mer Propre (fr. Operacja czyste morze) uwa¿a, ¿e niebawem w Morzu Œródziemnym mo¿e znajdowaæ siê wiêcej masek ni¿ meduz. Organizacja uwa¿a, ¿e nie mo¿na traktowaæ plastiku jako rozwi¹zania w walce z pandemi¹ i zachêca do korzystania z masek wielorazowego u¿ytku.

Obecnie ekologiczne maski kosztuj¹ dwukrotnie wiêcej ni¿ standardowe, jednak firmy zak³adaj¹, ¿e po rozpoczêciu masowej produkcji, ceny siê wyrównaj¹. Nie wiadomo, kiedy maski bêd¹ dostêpne u nas – zanim eksport bêdzie mo¿liwy do Europy, producenci musz¹ uzyskaæ nowy znak jakoœci CE. Tymczasem ka¿dego dnia do mórz i oceanów trafiaj¹ kolejne maski, stwarzaj¹c zagro¿enie dla ekosystemów.

„Zanieczyszczenie morskimi plastikami niszczy nasze oceany” – napisa³ w swoim raporcie Gary Stokes, dyrektor operacyjny OceansAsia, zauwa¿aj¹c, ¿e szacunkowo zanieczyszczenie plastikiem zabija ka¿dego roku 100.000 ssaków morskich i ¿ó³wi, ponad 1 milion ptaków morskich oraz znacznie wiêcej ryb i innych zwierz¹t.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals