Poland

Będzie dodatkowa emerytura dla ponad 9 mln Polaków

Emerytka

Adobe Stock

Przyjêta przez Sejm ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym œwiadczeniu pieniê¿nym dla emerytów i rencistów zak³ada wyp³atê tzw. 14. emerytury od listopada. Czternasta emerytura ma trafiæ do 9,1 mln osób.

Wyp³ata tzw. czternastej emerytury odbywaæ ma siê na zasadach podobnych jak w przypadku trzynastej emerytury, jednak z ograniczeniem liczby uprawnionych – do œwiadczeniobiorców pobieraj¹cych œwiadczenie w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 2900 z³ brutto.

– W przypadku osób pobieraj¹cych œwiadczenie w wysokoœci powy¿ej 2900 z³ stosowana bêdzie zasada „z³otówka za z³otówkê", a wiêc tzw. 14 emerytura bêdzie zmniejszana o kwotê przekroczenia ponad 2900 z³. To sprawiedliwe rozwi¹zanie, które pozwoli unikn¹æ sytuacji, gdy przekroczenie kryterium o kilka z³otych wi¹za³oby siê z pozbawieniem prawa do œwiadczenia – t³umaczy minister rodziny i polityki spo³ecznej Marlena Mal¹g.

Rozwi¹zanie bêdzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, s³u¿b mundurowych, emerytur pomostowych, œwiadczeñ i zasi³ków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich œwiadczeñ kompensacyjnych, rodzicielskich œwiadczeñ uzupe³niaj¹cych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

W razie zbiegu prawa do wiêcej ni¿ jednego œwiadczenia, osobie uprawnionej przys³ugiwaæ bêdzie jedno dodatkowe roczne œwiadczenie pieniê¿ne. Jedna 14. emerytura przys³ugiwaæ bêdzie równie¿ do renty rodzinnej, do której uprawniona jest wiêcej ni¿ jedna osoba.

14. emerytura ma byæ wyp³acana z urzêdu wraz ze œwiadczeniem w terminie wyp³aty œwiadczeñ przypadaj¹cym w listopadzie 2021 r. (z wyj¹tkiem przewidzianym do wyp³aty w grudniu 2021 r. – w przypadku œwiadczeñ i zasi³ków przedemerytalnych oraz w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwarta³ wyp³acanych œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego rolników).

Decyzje w sprawie 14 emerytury bêd¹ wydawaæ i œwiadczenie to wyp³acaæ bêd¹ w³aœciwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do œwiadczeñ wyp³acanych przez dwa organy, decyzje wydaje i 14 emeryturê wyp³acaæ bêdzie ZUS.

Kwota 14. emerytury nie bêdzie mia³a wp³ywu na uprawnienia osób ubiegaj¹cych siê o œwiadczenia, dodatki, zasi³ki, pomoc lub wsparcie (np. ulgê rehabilitacyjn¹). Z kwoty 14 emerytury nie bêd¹ dokonywane potr¹cenia i egzekucje.

Koszt wyp³aty tzw. 14 emerytury szacuje siê na 11,4 mld z³. Œwiadczenie ma trafiæ do 9,1 mln œwiadczeniobiorców (93,76 proc. ogó³u). Zdecydowana wiêkszoœæ, bo ok. 7,9 mln œwiadczeniobiorców otrzyma wyp³atê w pe³nej wysokoœci (w kwocie najni¿szej emerytury), a ok. 1,2 mln œwiadczeniobiorców w wysokoœci ni¿szej – ze wzglêdu na wysokoœæ otrzymywanego œwiadczenia powy¿ej 2900 z³ miesiêcznie.

Football news:

President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned
Lucescu about Dynamo Kyiv in the 1/8 finals of the Europa League: If they had said this in the summer, no one would have believed it