Poland

Badacze: Co trzeci leczony na COVID wracał do szpitala

Co trzecia osoba hospitalizowana z powodu COVID-19 po ozdrowieniu wraca³a do szpitala, a ponad 10 proc. takich osób zmar³o po pewnym czasie po ozdrowieniu - wynika z badania brytyjskich naukowców.

Spoœród osób, które by³y hospitalizowane z powodu COVID-19, a po pewnym czasie od wypisania ich ze szpitala znów do niego wraca³y, wiele cierpia³o na dolegliwoœci wskazuj¹ce na uszkodzenia serca, nerek, w¹troby i innych organów - pisz¹ badacze.

Zespó³ naukowców z brytyjskiego Biura Statystyk (ONS), Uniwersytetu Leicester i innych placówek badawczych, przestudiowa³ dane na temat blisko 48 tysiêcy pacjentów leczonych w szpitalach w sierpniu. Stan zdrowia ka¿dego z tych pacjentów by³ monitorowany œrednio przez 140 dni.

"Niemal jedna trzecia osób wypisanych ze szpitala po leczeniu COVID-19, ponownie trafi³a do szpitala, a ponad jedna na 10 takich osób zmar³a" - pisz¹ badacze, których artyku³ nie ma jeszcze recenzji naukowej i na razie nie ukaza³ siê w ¿adnym magazynie medycznym.

Badacze pisz¹ te¿, ¿e skala dysfunkcji organów wewnêtrznych osób, które przesz³y COVID-19 i ponownie trafi³y do szpitala by³a wiêksza ni¿ osób z grupy kontrolnej.

Jak czytamy oznacza to, ¿e infekcja koronawirusem doprowadzi³a do uszkodzeñ nie tylko w p³ucach - czêsto u osób po przejœciu COVID, które znów trafia³y do szpitala, wykrywano np. cukrzycê lub dochodzi³o u nich do problemów z uk³adem kr¹¿enia - w tym do zawa³ów serca.

Szczególnie nara¿eni na takie skutki przejœcia COVID-19 by³y osoby w wieku 70 i wiêcej lat oraz przedstawiciele mniejszoœci etnicznych - pisz¹ badacze.

Football news:

Bruno is 1-0 for 7 games against the big Six this season in the Premier League. He scored only for Tottenham (1-6)
Antonio Conte: Inter were 15 points behind Juve before I arrived. We are developing
Zinedine Zidane: Real Madrid are good, they have regained their confidence. With Sociedad, we must play as we know how
Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami