Poland

Austria wstrzymuje podawanie partii szczepionek AstraZeneki

AFP

S³u¿by sanitarne Austrii zawiesi³y szczepienie jedn¹ z partii preparatu AstraZeneki. Trwa badanie przyczyn œmierci 49-letniej kobiety i powa¿nej choroby 35-latki.

Decyzja dotyczy tylko jednej partii szczepionki, któr¹ podano w klinice w Zettl w Dolnej Austrii.

Do Federalnego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa w Opiece Zdrowotnej (BASG) trafi³y dwa raporty, dotycz¹ce œmierci jednej kobiety i ciê¿kiej choroby kolejnej osoby, którym podano szczepionkê.

W wyniku powa¿nych zaburzeñ krzepniêcia krwi zmar³a 49-letnia kobieta, u drugiej, 35-latki, stwierdzono zator têtnicy p³ucnej - chorobê tak¿e zwi¹zan¹ z krzepniêciem krwi.

Austriacka gazeta Niederoesterreichische Nachrichten i agencja informacyjna APA poda³y, ¿e obie kobiety by³y pielêgniarkami, które pracowa³y w klinice Zwettl.

BASG podkreœla, ¿e nie ma dowodów na to, i¿ obydwa przypadki maj¹ zwi¹zek ze szczepionk¹ AstraZeneki. Jak dot¹d zaburzenia krzepniêcia nie by³y notowane jako efekt uboczny szczepienia na koronawirusa.

Zawieszenie podawania szczepionki z konkretnej partii jest traktowane jako œrodek ostro¿noœci.

Przedstawiciele AstraZeneki s¹ w kontakcie z odpowiednimi w³adzami w Austrii, a firma w pe³ni popiera prowadzone dochodzenie w tej sprawie - og³osi³a firma w komunikacie.

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section