Poland

Australia znosi uziemienie MAXów

Australia jest pierwszym krajem regionu Azji-Pacyfiku, który zniós³ niemal 2-letni zakaz latania B737 MAX

„Jesteœmy pewni, ¿e te samoloty s¹ bezpieczne"- oœwiadczy³ w komunikacie p. o szefa urzêdu lotnictwa cywilnego CASA, Graeme Crawford. Doda³, ¿e urz¹d zaakceptowa³ kompleksowe wymogi powrotu do pracy ustalone przez amerykañski urz¹d lotnictwa FAA.

Australijskie linie lotnicze nie maj¹ jeszcze MAXów w swej flocie, tylko Virgin Australia zamówi³ 25 sztuk i czeka na nie. Singapore Airlines i Fiji Airways u¿ywa³y B737 MAX w po³¹czeniach z Australi¹ — pisze Reuter. Crawford doda³, ¿e nie wiadomo, kiedy ci przewoŸnicy wznowi¹ loty do Australii z powodu zak³óceñ w transporcie lotniczym z powodu pandemii.

Obaj bêd¹ potrzebowaæ zezwolenia w³asnych urzêdów nadzoru na wznowienie lotów MAXami oraz innych krajów, z których obszaru powietrznego zamierzaj¹ korzystaæ. Singapurski urz¹d nie zareagowa³ jeszcze na proœbê o przedstawienie swego stanowiska, ale wed³ug SIA, bêdzie kontynuowaæ prace i opieraæ siê na decyzji innych urzêdów. Rzecznik Fiji Airways powiedzia³, ¿e urz¹d nadal pracuje z innymi regulatorami w regionie ws. zniesienia uziemienia.

Urz¹d z Nowej Zelandii (CAA) wspó³pracowa³ ze swymi odpowiednikami w Australii i Singapurze w sprawie B737 MAX. „CAA nie wyda pe³nej zgody Boeingowi na loty do Nowej Zelandii, ale bêdzie ustalaæ w przysz³oœci indywidualnie z poszczególnymi przewoŸnikami ich dzia³alnoœæ w swym kraju". CAA zauwa¿y³ ponadto, ¿e Fiji Airways nadal nie pozwala na miêdzynarodowe loty z powodu koronawirusa.

Urzêdy lotnictwa w Stanach, Europie (EASA), Brazylii, Kanadzie, W. Brytanii i ZEA zezwoli³y ju¿ u¿ywaæ samolotów Boeinga po zmianach technicznych wprowadzonych przez producenta i zmodyfikowaniu szkolenia pilotów. Japonia znios³a uziemienie w koñcu stycznia po decyzjach innych krajów, ale poniewa¿ ¿adna jej linia nie ma MAXów, to nie og³oszono wówczas publicznie tej decyzji. Chiny jako pierwszy kraj na œwiecie zamknê³y w 2019 r. swój obszar powietrzny dla B737 MAX i i nie poda³y jeszcze, kiedy go otworz¹.

Boeing poinformowa³. ¿e wspó³pracuje z urzêdami nadzoru i klientami nad bezpiecznym wznowieniem pracy przez swe samoloty.

Football news:

The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches