Poland

Atak na szkołę w Nigerii. Uprowadzono setki uczennic

Szko³a w Nigerii

AFP

Setki dziewcz¹t zosta³o uprowadzonych po ataku du¿ej grupy uzbrojonych mê¿czyzn na szko³ê w pó³nocnej Nigerii. Do ataku dosz³o w pi¹tek rano - mówi¹ mieszkañcy, cytowani przez AP.

Dziewczêta uprowadzono ze szko³y z Jangebe, w stanie Zamfara, w pó³nocnej Nigerii.

Jeden z mieszkañców Nasiru Abdullahi powiedzia³ AP, ¿e uprowadzonych ze szko³y mia³o zostaæ ok. 300 dziewcz¹t, w tym jego córki, w wieku 10 i 13 lat.

Musa Mustapha, mieszkaniec Jangebe twierdzi, ¿e uzbrojeni mê¿czyŸni zaatakowali te¿ obóz wojskowy i posterunek armii znajduj¹cy siê w pobli¿u, przez co armia nie interweniowa³a w czasie ataku na szko³ê.

W stanie Zamfara dzia³a kilka grup zbrojnych, które w³adze okreœlaj¹ mianem "bandytów". Niektóre z nich uprowadzaj¹ ludzi dla okupu lub po to, by wymieniæ je na swoich cz³onków, którzy siedz¹ w wiêzieniach.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League