Poland

Astronomia poety

W warszawie ods³oniêto mural Krzysztofa Kamila Baczyñskiego, a w sieci bêdzie mo¿na obejrzeæ koncert Mela Koteluk & Kwadrofonik „Astronomia poety. Baczyñski".

22 stycznia 2021 przypada setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyñskiego. Z tego wzglêdu rok 2021 zosta³ og³oszony Rokiem Poety. To okazja, by przypomnieæ niezwyk³y album z poezj¹ Baczyñskiego „Astronomia poety”, który w ubieg³ym roku, z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przygotowa³a Mela Koteluk i Kwadrofonik.

„Od samego pocz¹tku przyœwieca³a nam intencja, by pokazaæ Baczyñskiego jako pacyfistê i mistyka, cz³owieka zakochanego w ¿yciu. Zdo³aliœmy odtworzyæ czyste i jasne oblicze Krzysztofa oraz zwróciæ uwagê na niezwyk³¹ wra¿liwoœæ i uniwersalnoœæ jego twórczoœci. Zdaje siê, ¿e jego b³yskotliwe spostrze¿enia na temat œwiata i ludzi wynika³y bardziej z wybitnego zmys³u obserwacji i intuicji ni¿ z doœwiadczenia ¿yciowego, które zosta³o tak wczeœnie przerwane” – mówi¹ artyœci.

  Album zosta³ doceniony przez krytyków i s³uchaczy, a o tym, jak brzmi na ¿ywo bêdzie mo¿na przekonaæ siê ogl¹daj¹c koncert „Astronomia poety” zarejestrowany niedawno w FINA.

Football news:

Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago
Solskjaer is the only one who beats Guardiola more often than he loses, out of the coaches with 4 + meetings