Poland

Analiza: Najuboższe kraje bez szczepionki na COVID do 2023 r.

Ponad 85 najbiedniejszych pañstw œwiata nie bêdzie mieæ szerokiego dostêpu do szczepionek przed 2023 rokiem - wynika z analizy Economist Intelligence Unit, jednostki badawczej wydawcy "The Economist".

Wiêkszoœæ pañstw Afryki nie bêdzie w stanie rozpocz¹æ szerokiego programu szczepieñ przed pocz¹tkiem 2023 roku. Z kolei w Azji wiele pañstw zyska szeroki dostêp do szczepionek dopiero w drugiej po³owie 2022 roku - wynika z analizy.

W ramach programu COVAX realizowanego przez WHO 1,8 mld dawek szczepionek na COVID-19 ma trafiæ do 92 najubo¿szych pañstw œwiata, co pozwoli na wyszczepienie ok. 27 proc. mieszkañców tych krajów.

Football news:

Werner on Chelsea: The period when I didn't score was the worst of my career
Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive