Poland

Amazon wchodzi do Polski z e-sklepem. To będzie wojna w handlu

CYFROWA Biznes

Stephanie Foden/Bloomberg

Najwiêkszy e-sprzedawca na œwiecie oficjalnie og³asza pracê nad polskim sklepem.

Amazon poda³ w komunikacie, ¿e og³asza rozpoczêcie prac nad uruchomieniem w Polsce Amazon.pl, choæ daty startu nie podano. Serwis podkreœla, i¿ zapewni polskim klientom nowy wymiar zakupów, a lokalnym biznesom umo¿liwi dotarcie do wiêkszej liczby odbiorców zarówno w Polsce, jak i na œwiecie. Od dziœ przedsiêbiorcy, planuj¹cy sprzeda¿ za poœrednictwem Amazon w Polsce oraz globalnie, mog¹ rejestrowaæ swoje konta po polsku na https://sell.amazon.pl w ramach przygotowañ do premiery serwisu. Panel sprzedawcy Seller Central Polska jest ju¿ dostêpny co sugeruje, i¿ platforma mo¿e ruszyæ wkrótce.

Nie wiadomo, jakie metody p³atnoœci ani formy dostawy Amazon zaoferuje Polakom, niemniej jego decyzja oznacza wielkie zmiany na rynku, zw³aszcza dla innych platform z Allegro na czele.

Ponad 50 proc. towarów sprzedawanych na Amazon pochodzi od zewnêtrznych partnerów. Zbli¿aj¹ca siê premiera Amazon.pl zapewni wiêc polskim przedsiêbiorcom mo¿liwoœæ dotarcia do ponad 300 milionów klientów Amazon na ca³ym œwiecie, w ponad 200 krajach. Obecnie za poœrednictwem Amazon sprzedaje globalnie 1,7 mln ma³ych i œrednich firm, z czego ponad 200 tys. przedsiêbiorców przekroczy³o 100 tys. dolarów wartoœci sprzeda¿y w 2019 roku.

– Amazon od wielu lat wspiera polskich klientów oraz pomaga sprzedawaæ produkty polskich przedsiêbiorców w naszych europejskich sklepach. Kolejnym etapem jest wprowadzenie pe³nej oferty detalicznej dla konsumentów w Polsce i w³aœnie nadszed³ czas na ten krok – mówi Alex Ootes, wiceprezes ds. rozwoju w UE Amazon. – Cieszymy siê, ¿e mo¿emy wzmocniæ pozycjê polskich firm za poœrednictwem Amazon, inwestuj¹c w narzêdzia i us³ugi, które pomog¹ im siê rozwijaæ. Jesteœmy przekonani, ¿e skupiaj¹c siê na tym, co naszym zdaniem klienci ceni¹ najbardziej – niskich cenach, szerokim wyborze towarów i ich szybkiej dostawie – z czasem zdobêdziemy zaufanie klientów w Polsce – dodaje.

Amazon dzia³a w Polsce od 2014 r, stworzy³ ponad 18 tys. sta³ych miejsc pracy w dziewiêciu nowoczesnych centrach logistycznych: w Sadach (pod Poznaniem), Sosnowcu, Ko³baskowie (ko³o Szczecina), dwóch obiektach w Bielanach Wroc³awskich, Pawlikowicach (ko³o £odzi), £odzi, Okmianach (ko³o Boles³awca) i Gliwicach oraz w biurze Amazon Web Services i w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdañsku, które dostarczaj¹ innowacyjne rozwi¹zania wspieraj¹ce produkty i us³ugi Amazon na ca³ym œwiecie, w tym rozwi¹zania g³osowe Alexa. W 2021 r. uruchomione zostanie 10. centrum w Œwiebodzinie, gdzie powstanie ponad 1 tys. nowych etatów.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December