Poland

Alternatywa dla tradycyjnego IPO

Opinie

Bloomberg

Co ³¹czy szefa LVMH Bernarda Arnault, koszykarza Shaquille'a O'Neilla, poprzedniego spikera Izby Reprezentantów Paula Ryana i Jean-Pierre'a Mustiera, by³ego prezesa UniCredit? To SPAC, najgorêtsze s³owo na nowojorskiej Wall Street.

SPAC to skrót od special purpose aqusition company, czyli notowanej na gie³dzie spó³ki, której zadaniem jest przejêcie innej firmy prowadz¹cej ju¿ dzia³alnoœæ, a nastêpnie po³¹czenie siê z ni¹. To alternatywa dla uci¹¿liwej drogi przygotowywania prospektu emisyjnego, jego rejestracji i wreszcie IPO, co wymaga ujawnienia przy okazji wielu informacji.

W³aœnie w SPAC zainwestowa³y wspomniane gwiazdy sportu, biznesu i polityki. Ta forma lokowania pieniêdzy doczeka³a siê nawet specjalnej piosenki „SPAC Dream" wykonywanej przez rapera Cassiusa Cuvée, która ma na YouTubie ju¿ blisko 120 tys. wyœwietleñ.

Firma jak czek in blanco

SPAC jako wehiku³ inwestycyjny jest znany od kilkunastu lat, jednak to w³aœnie 2021 r. przynosi prawdziwy prze³om w rozwoju tej formy dzia³ania biznesów. Wed³ug danych platformy Dealogic SPAC zbieraj¹ obecnie wiêcej pieniêdzy i przewy¿szaj¹ liczbê tradycyjnych IPO. Te „spó³ki celowe" w USA zgromadzi³y 38,3 mld dol. tylko przez pierwszych szeœæ tygodni tego roku, w porównaniu z 19,8 mld dol. w przypadku tradycyjnych ofert publicznych. Dla porównania – w ca³ym 2020 r. SPAC pozyska³y 82 mld dol.

To pokazuje, jaka jest skala zainteresowania tymi wehiku³ami, które mo¿na okreœliæ jako du¿e transze gotówki notowane na gie³dzie. Ich g³ównym celem jest wyselekcjonowanie prywatnej firmy, kupienie jej, a nastêpnie upublicznienie.

SPAC nazywane s¹ tak¿e „blank check companies", co w wolnym t³umaczeniu oznacza „firmy jak czek in blanco" i jest to trafne porównanie, gdy¿ inwestorzy wp³acaj¹ pieni¹dze na taki wehiku³, zanim zidentyfikowany zostanie cel przejêcia – wiedz¹ jedynie, ¿e SPAC bêdzie szuka³ celów w okreœlonym obszarze gospodarki, co wymaga oczywiœcie zaufania do ludzi prowadz¹cych ca³y program.

Inna ró¿nica pomiêdzy tradycyjnym IPO a SPAC polega na tym, ¿e w tym pierwszym przypadku firma dopiero zbiera fundusze na rozwój, a SPAC ju¿ je ma i szuka po prostu podmiotu, do którego móg³by siê przy³¹czyæ. Jeœli zdarzy siê, ¿e akwizycja nie zostanie zrealizowana (w ci¹gu dwóch lat), to inwestorzy odzyskuj¹ swoje pieni¹dze.

Nie widaæ koñca ataku

Jak zauwa¿aj¹ Maureen Farell i Amrith Ramkumar, którzy w „The Wall Street Journal" zajmuj¹ siê tematyk¹ rynków kapita³owych, „na razie nie widaæ koñca ataku SPAC, który zbiega siê z ogromnym wzrostem inwestycji w ró¿norodne obszary gospodarki, pocz¹wszy od przejmowania akcji spó³ek technologicznych po gwa³towny wzrost znaczenia bitcoinów". Wed³ug portalu SPAC Research wiêkszoœæ z notowanych na amerykañskich rynkach SPAC szuka obecnie ofert w takich gor¹cych sektorach jak IT czy pojazdy elektryczne.

Analitycy twierdz¹, ¿e w nadchodz¹cych miesi¹cach zostan¹ zrealizowane transakcje o wartoœci kilkuset miliardów dolarów, dziêki czemu SPAC stan¹ siê naprawdê potê¿n¹ si³¹ na rynkach. Dodatkowo firmy widz¹ du¿e korzyœci z dzia³alnoœci tych wehiku³ów.

– Nasz telemedyczny startup Hims & Hers Health negocjowa³ transakcjê ze SPAC Oaktree Acquisition Corp. przez oko³o cztery miesi¹ce, zanim w paŸdzierniku ub.r. zawar³ umowê o wartoœci 1,6 mld dol. Ostatecznie zosta³a ona zamkniêta w drugiej po³owie stycznia 2021 r. – mówi w „WSJ" dyrektor generalny firmy Andrew Dudum. – Gdybyœmy zajêli siê tradycyjnym IPO, zabra³oby nam to 12–18 miesiêcy. Widzia³em korzyœci p³yn¹ce z tego, ¿e mój zespó³ zarz¹dzaj¹cy jest ca³kowicie skoncentrowany na dzia³alnoœci operacyjnej, a nie na pozyskiwaniu funduszy.

Amsterdam zyskuje na znaczeniu

SPAC œwiêci triumfy w USA, ale moda na ten model biznesowy powoli dociera tak¿e do Europy. Niedawno Bernard Arnault i Jean-Pierre Mustier og³osili, ¿e wybieraj¹ Euronext w Amsterdamie na miejsce notowania ich wehiku³u inwestycyjnego. Zajmie siê on wyszukiwaniem firm z sektora finansowego, z którymi nastêpnie bêdzie móg³ siê po³¹czyæ i wprowadziæ je na gie³dê.

To w³aœnie stolica Holandii zyskuje na znaczeniu jako potencjalnie g³ówny gie³dowy oœrodek europejski po wyjœciu z UE Wielkiej Brytanii z Londynem. Si³¹ rzeczy przyci¹ga on wiêc takie inicjatywy jak SPAC. Pierwsze notowanie takiego wehiku³u na amsterdamskim parkiecie odby³o siê w po³owie lutego, gdy trafi³ tam SPAC o nazwie ESG Core Investments, który z kwot¹ 250 mln euro bêdzie poszukiwa³ do przejêcia, a nastêpnie wprowadzenia na gie³dê firm zajmuj¹cych siê ochron¹ œrodowiska.

Cytowany przez „Financial Times" Jim Esposito, globalny wspó³przewodnicz¹cy bankowoœci inwestycyjnej w Goldman Sachs, mówi, ¿e widaæ rosn¹c¹ liczbê inwestorów, którzy chc¹ zadebiutowaæ ze SPAC na Starym Kontynencie.

Szkoda, ¿e na polskim rynku rozwój koncepcji SPAC nie jest widoczny. Nie oznacza to jednak, ¿e rodzimi inwestorzy nie przygl¹daj¹ siê takim rozwi¹zaniom. MCI Capital widzi chocia¿by 1–2 spó³ki w swoim portfolio, które mog³yby wejœæ na gie³dê w USA lub zachodniej Europie w³aœnie w oparciu o model SPAC.

jest prezesem MCI Capital

Football news:

Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw