Poland

Alexander Ben Zvi: Bliski Wschód coraz bliżej pokoju

Dyplomacja

Ambasador Alexander Ben Zvi

Ambasador Alexander Ben Zvi

fot. Ambasada Izraela

Palestyñczycy nie maj¹ ju¿ decyduj¹cego zdania w kwestii relacji œwiata arabskiego z Izraelem – pisze ambasador Izraela w Polsce.

Nastawienie, argumenty i jêzyk u¿ywane przez przywódców politycznych kszta³tuj¹ œwiadomoœæ i daj¹ pojêcie o ich pomys³ach i priorytetach. Gdy region wymagaj¹cy dzia³añ na rzecz postêpu, pokoju i dobrobytu traktuje siê jak ruchome piaski, trzeba ponieœæ odpowiedzialnoœæ za pog³êbianie problemu i przeciwstawianie siê rozwi¹zaniu. Relacjom izraelsko-arabskim i izraelsko-palestyñskim w przeci¹gu lat towarzyszy³y trudnoœci, w tym wojny i nieporozumienia, a przed nami jeszcze wiele do naprawienia. Pamiêæ historyczna przekazywana przez przeciwników porozumienia bywa wybiórcza, nie zapominajmy jednak, kto sta³ za tymi nieporozumieniami.

Izrael podpisa³ uk³ady pokojowe z tymi spoœród swoich s¹siadów, którzy rozumiej¹ wagê wspó³pracy na rzecz stabilnoœci regionu, oraz prowadzi³ rozmowy z tymi, którzy byli na to gotowi i podjêli negocjacje z szacunkiem dla drugiej strony. Owoce tych rozmów zbieramy dziœ i bêdziemy siê nimi cieszyæ przez najbli¿sze dziesiêciolecia.

Z drugiej strony Palestyñczycy zamiast poszukiwaæ wspólnie rozwi¹zania, które przyniesie lepsz¹ przysz³oœæ, rozpamiêtuj¹ historiê i ci¹gn¹ ca³y region do ty³u. Natomiast my bierzemy pod uwagê zarówno historiê, jak i uwarunkowania miêdzynarodowe – nasz¹ historyczn¹ wiêŸ z krajem przodków, Ziemi¹ Izraela zamieszka³¹ przez nich przez tysi¹ce lat, a tak¿e nasz obowi¹zek dbania o Pañstwo Izrael i jego obywateli. Nasze Pañstwo powsta³o w nastêpstwie rezolucji ONZ z 1947 r. Dokument ten zosta³ przyjêty przez przywódców ¿ydowskiego ruchu narodowego, a odrzucony przez Palestyñczyków. W wywiadzie dla stacji Al-Arabiya saudyjski ksi¹¿ê Bandar Bin Sultan powiedzia³, ¿e „¯ydzi zaakceptowali rezolucjê, a Palestyñczycy j¹ odrzucili. Teraz powtarzaj¹ ten b³¹d”. Od tamtej pory podejmowaliœmy starania na rzecz osi¹gniêcia pokoju i dzia³aliœmy na forum miêdzynarodowym z intencj¹ osi¹gniêcia regionalnej stabilnoœci.

Nawet obecnie, gdy Izrael wspiera Autonomiê Palestyñsk¹ w walce z pandemi¹ Covid-19, w³adze palestyñskie szerz¹ fa³szywe oskar¿enia wobec Izraela. To oczywisty dowód, ¿e przywódcy i organizacje palestyñskie w tych ciê¿kich czasach wol¹ pog³êbiaæ wrogoœæ wobec Izraela i ¯ydów, ni¿ chroniæ swoj¹ ludnoœæ przed pandemi¹. Izrael nieprzerwanie dostarcza znacz¹ce iloœci testów na koronawirusa i materia³ów ochronnych dla palestyñskiego systemu opieki zdrowotnej pomimo rozczarowuj¹cego i niechêtnego nastawienia w³adz palestyñskich i dzia³añ podejmowanych przez organizacje terrorystyczne w Gazie.

Przez dziesiêciolecia proces pokojowy wstrzymywany by³ przez nierealistyczne palestyñskie ¿¹dania, m.in. wycofania Izraela do nienadaj¹cych siê do obrony granic oraz przyjêcia milionów Palestyñczyków, potomków podaj¹cych siê za uchodŸców po wojnie, któr¹ oni sami rozpêtali przeciwko Izraelowi niemal pó³ wieku wczeœniej. Stawianie jako punktu wyjœcia do negocjacji takich i dodatkowych ¿¹dañ uniemo¿liwia³o ich rozpoczêcie ka¿demu odpowiedzialnemu izraelskiemu rz¹dowi.

Wbrew temu, co twierdz¹ Palestyñczycy, poszerzanie krêgu pañstw, które zawar³y pokój z Izraelem, nie uniemo¿liwia porozumienia, wrêcz przeciwnie – ono je przybli¿a. Zarówno œwiat, jak i Palestyñczycy znaj¹ izraelsk¹ ofertê pokojow¹, powtórzon¹ wiele razy, m.in. podczas rozmów w Camp David w 2000 r. i w Annapolis w 2008 r. Mog³aby ona przynieœæ naszemu regionowi trwa³y pokój, niestety, Palestyñczycy jak zwykle nie podjêli tego wysi³ku i pozostali przy g³oszeniu pustych hase³, bez chêci na rzeczywisty postêp. Jeszcze niedawno minister spraw zagranicznych Izraela Ashkenazi powtórzy³ w Berlinie, ¿e „rozwi¹zanie tego konfliktu mo¿emy osi¹gn¹æ wy³¹cznie na drodze bezpoœrednich negocjacji”.

Wniosek, ¿e obecna sytuacja odpowiada przywódcom palestyñskim, nasuwa siê sam. D¹¿¹ do skonsolidowania w³adzy, a portretowanie Izraela jako zewnêtrznego wroga umo¿liwia przetrzymywanie Palestyñczyków jako zak³adnika przemocy. Liderzy palestyñscy wol¹ s³u¿yæ tej sztywnej ideologii, ni¿ zaj¹æ siê budowaniem przysz³oœci swego ludu. W ramach Porozumienia Abrahama (miêdzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem – red.) Izrael ponownie wyci¹gn¹³ d³oñ w geœcie pokoju. Porozumienie to doskona³y asumpt do wznowienia negocjacji w ramach planu pokojowego Trumpa, niestety, jest to kolejna inicjatywa odrzucona przez naszych s¹siadów.

Palestyñscy przywódcy musz¹ zrozumieæ, ¿e nie maj¹ ju¿ prawa weta w drodze do pokojowego wspó³istnienia na Bliskim Wschodzie. Oby postanowili, ¿e czas chwyciæ tê okazjê i staæ siê pozytywn¹ i konstruktywn¹ si³¹ w regionie.

Porozumienie osi¹gniête w ramach tego planu umo¿liwi³oby Palestyñczykom powrót do pragmatycznej wspó³pracy z Izraelem, w ramach której odnowiona zosta³aby koordynacja w dziedzinie bezpieczeñstwa, a tak¿e transfery œrodków siêgaj¹cych ponad 2 mld szekli – obie kwestie przynosz¹ zasadniczy po¿ytek Palestyñczykom. Plan porozumienia zawiera szereg korzyœci otwieraj¹cych mo¿liwoœæ po³¹czenia kultur, regionów, narodów i pañstw, przynosz¹c inwestycje, rozkwit ekonomiczny i turystyczny.

Palestyñska opinia publiczna postrzega zawarcie Porozumienia Abrahama jako pora¿kê swoich przywódców i dyplomatów oraz kolejn¹ stracon¹ szansê na znalezienie siê po zwyciêskiej stronie procesów historycznych. Rozmowy na rzecz zgody prowadzone miêdzy w³adzami Autonomii Palestyñskiej a Hamasem przynios³y kolejne rozczarowania. Unaoczni³y s³aboœæ w³adz Autonomii i rodz¹ groŸbê przejêcia przez organizacjê terrorystyczn¹ Hamas kolejnych oœrodków w³adzy poza Stref¹ Gazy, w Judei i Samarii.

Lata mijaj¹ i Palestyñczycy musz¹ podj¹æ kroki na rzecz pokoju. Izrael jest na to gotowy i mo¿e w ka¿dej chwili zasi¹œæ do negocjacji w oparciu o plan amerykañski. Na pewno nie bêdzie bezczynnie obserwowa³ umacniania siê wspieranego przez Iran Hamasu. Reakcja w³adz Autonomii Palestyñskiej na Porozumienie Abrahama daje jasny obraz nierealnych oczekiwañ Palestyñczyków wobec wspieraj¹cych ich niegdyœ pañstw. Ksi¹¿ê Bandar Bin Sultan wyrazi³ siê dobitnie, mówi¹c we wspomnianym wywiadzie: „Reakcja Palestyñczyków na porozumienie podpisane miêdzy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem i Izraelem by³a bolesna i niska. W³adze palestyñskie sprzeciwi³y siê pañstwom Zatoki w nieakceptowalny i niegodny sposób”.

Palestyñczycy nie maj¹ ju¿ decyduj¹cego zdania w kwestii relacji œwiata arabskiego i muzu³mañskiego z Izraelem, a ich problemy trac¹ znaczenie na liœcie priorytetów pañstw Ligi Arabskiej. Obecnie odmawiaj¹ wrêcz wspó³pracy z Lig¹ Arabsk¹, po tym jak ich ¿¹dania potêpienia Porozumienia zosta³o odrzucone. Odwo³ali na konsultacje swoich ambasadorów w ZEA i Bahrajnie i gro¿¹, ¿e post¹pi¹ podobnie wobec innych pañstw arabskich zawieraj¹cych pokój z Izraelem.

Przywódcy palestyñscy antagonizuj¹ œwiat arabski wobec swojej sprawy czynami i retoryk¹, mówi¹c m.in. o „no¿u wbitym w plecy przez zdrajców z pañstw Zatoki”. Palestyñczycy powinni wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e kraje regionu dzia³aj¹ dla dobra swoich interesów. Jeœli tego nie zrobi¹, sami wkrótce strac¹ najwiêcej, co podkreœli³ saudyjski ksi¹¿ê Bandar Bin Sultan: „Liderzy palestyñscy stawiaj¹ na przegrywaj¹c¹ stronê i póŸniej musz¹ ponosiæ tego konsekwencje”.

Palestyñczycy maj¹ mo¿liwoœæ doprowadzenia do zmiany w³asnymi rêkami. Powinni poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoœci swoich przywódców, staæ siê g³osem rozs¹dku i zmiany. Naszym przeznaczeniem jest ¿yæ obok siebie, wiêc nie pozwólcie im, aby ponownie pope³nili ten sam b³¹d i stracili szansê na ¿ycie w pokoju na Bliskim Wschodzie.

Tytu³, lead i œródtytu³y pochodz¹ od redakcji

Football news:

Anton Ferdinand on the racist scandal with Terry: I was sent a bullet in the mail. Insults in social networks came every hour
Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better