Poland

Aleksiej Nawalny wrócił do Rosji. Został zatrzymany

Samolot z rosyjskim opozycjonist¹ Aleksiejem Nawalnym wyl¹dowa³ w Moskwie. W ostatniej chwili maszyna zosta³a skierowana na inne lotnisko. Wkrótce po wyl¹dowaniu Nawalny zosta³ zatrzymany.

W rozmowie z dziennikarzami przed odlotem z Berlina Aleksiej Nawalny mówi³, ¿e nie czuje siê bohaterem. Doda³, ¿e jest niewinny i ¿e nie obawia siê powrotu do Rosji.

W oczekiwaniu na powrót Nawalnego na lotnisku Wnukowo w Moskwie zgromadzili siê zwolennicy opozycjonisty. Policja dokona³a zatrzymañ.

Jak informowa³y niezale¿ne rosyjskie media, przed l¹dowaniem zatrzymana zosta³a bliska wspó³pracowniczka Nawalnego Lubow Sobol oraz brat opozycjonisty, Oleg Nawalny.

Wed³ug Radia Swoboda nie jest jasne, na jakiej podstawie dokonano zatrzymañ.

W³adze portu lotniczego ograniczy³y mediom mo¿liwoœæ relacjonowania wydarzeñ, powo³uj¹c siê na kwestie zwi¹zane z epidemi¹ koronawirusa. W niedzielê na teren terminalu wpuszczane by³y tylko osoby z biletami.

policja zatrzyma³a zwolennika Aleksieja Nawalnego

AFP

Nale¿¹ca do linii Pobeda maszyna wioz¹ca Nawalnego mia³a wyl¹dowaæ w Moskwie o godz. 17:20. PóŸniej przekazano, ¿e lot jest opóŸniony. Przed godz. 18:00 czasu polskiego przewoŸnik poda³, ¿e lotnisko Wnukowo zosta³o zamkniête dla l¹duj¹cych maszyn. Informacjê potwierdzi³ opozycjonista Ilja Jaszyn.

Samolot z Nawalnym skierowa³ siê na pó³nocny-wschód w kierunku Szeremietiewa, najwiêkszego lotniska w Rosji.

"Faszyœci" - skandowali zgromadzeni przed budynkiem lotniska Wnukowo zwolennicy Nawalnego.

PóŸniej pasa¿erowie udali siê do budynku terminalu. W czasie kontroli paszportowej Nawalny zosta³ zatrzymany.

Rzeczniczka opozycjonisty Kira Jarmysz przekaza³a, ¿e nie wiadomo, co teraz dzieje siê z Nawalnym.

Rosyjska policja na lotnisku Wnukowo

AFP

Aleksiej Nawalny, który ju¿ wczeœniej zapowiada³, ¿e wróci do Rosji, konkretny termin podró¿y poda³ w œrodê. - Pytanie "wróciæ czy nie" nigdy przede mn¹ nie sta³o. Tylko dlatego, ¿e nigdy nie wyje¿d¿a³em. Znalaz³em siê w Niemczech, bo przyjecha³em w kapsule reanimacyjnej. 17 stycznia, w niedzielê, wracam do domu lotem "Zwyciêstwa" - pisa³ na swoim profilu na Twitterze.

W reakcji na tê zapowiedŸ szefostwo moskiewskiego oddzia³u Federalnej S³u¿by Wiêziennej Rosji (FSIN) oœwiadczy³o, ¿e s³u¿by s¹ "zobowi¹zane" do podjêcia wszelkich dzia³añ w celu zatrzymania Nawalnego do czasu podjêcia przez s¹d decyzji dotycz¹cej wyroku ci¹¿¹cego na opozycjoniœcie.

Wczeœniej do moskiewskiego s¹du wp³yn¹³ dotycz¹cy Nawalnego wniosek o zamianê wyroku w zawieszeniu w sprawie o oszustwa na karê pobytu w kolonii karnej. W uzasadnieniu FSIN argumentowa³o, ¿e zgodnie z wyrokiem w okresie próbnym, który zakoñczy³ siê 29 grudnia, Nawalny mia³ stawiaæ siê w placówce Federalnej S³u¿by Wiêziennej Rosji przynajmniej dwa razy w miesi¹cu. Wed³ug FSIN, w 2020 r. Aleksiej Nawalny nie stawi³ siê szeœciokrotnie.

W grudniu ubieg³ego roku rosyjscy œledczy wszczêli kolejne dochodzenie w sprawie rzekomego sprzeniewierzenia ponad 4 milionów dolarów darowizn na rzecz  Fundacji Walki z Korupcj¹, za³o¿onej przez Nawalnego.

Aleksiej Nawalny przebywa³ w Niemczech od koñca sierpnia. Do berliñskiej kliniki Charite trafi³ po tym, gdy straci³ przytomnoœæ na pok³adzie samolotu lec¹cego z Tomska do Moskwy. Badanie próbek pobranych od opozycjonisty stwierdzi³o, ¿e Nawalny zosta³ zatruty Nowiczokiem - silnym bojowym œrodkiem o dzia³aniu paralityczno-drgawkowym.

Kreml odrzuca³ oskar¿enia o próbê otrucia Nawalnego.

Football news:

Alaba wants to play in midfield at a new club. This condition he put forward to Real Madrid and PSG
Leonardo: A decision on Mbappe's contract will be made soon. We also talk to Neymar, it's a pleasure to deal with him
Eric Bailly: If you ask me: Messi or Ronaldo?, I will say: Ramos. One of the best in the history of football
The head of Kick It Out Toxic masculinity in football is the problem. Some consider it normal to lash out at the family after the defeat of their team
Gladbach held off Pep's attack, but City's game without the ball is power. A bonus was the Bernard - he played as Gundogan
City have a lot of money to buy a lot of incredible players. Guardiola joked about the reasons for the winning streak
First, Zidane famously outsmarted Gasperini with a no-striker scheme. And then there was a deletion-and confused the plans of both teams