Poland

Aleksiej Nawalny, więzień numer 794

„(O tym ³agrze) s³yszeliœmy jedno i to samo: niczego tam nie wolno. Poni¿anie, nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, groŸby i ca³kowita izolacja” – napisali wspó³pracownicy Nawalnego na jego stronie internetowej po serii rozmów z by³ymi wiêŸniami tzw. IK-2 („Isprawitielnaja Ko³onija 2”).

Standardow¹ procedur¹ jest bicie przez stra¿ników œwie¿o przywiezionych wiêŸniów. Dlatego wszystkich siedz¹cych tam zdziwi³o, gdy nowy transport 27 lutego nie zosta³ pobity. Okaza³o siê, ¿e przywieziono nim Nawalnego, skazanego na dwa lata i osiem miesiêcy wiêzienia. Teraz opozycjonista siedzi w 14-dniowej kwarantannie, a w³adze maj¹ dziewiêæ dni by oficjalnie poinformowaæ jego bliskich, gdzie siê znajduje. Ale nie spiesz¹ siê, to te¿ jest forma nacisku.

Brama wejœciowa do ³agru. Wiêzieñ odprowadzany przez stra¿nika

Youtube/UFSIN33

Jednak wspó³pracownicy opozycjonisty b³yskawicznie (ale nieoficjalnie) dowiedzieli siê, gdzie go zawieziono. Wed³ug informacji, jest to wzorcowy ³agier nale¿¹cy do „czerwonych”. Rz¹dzi nim administracja wiêzienna poprzez sieæ wiêŸniów, którzy zgodzili siê wspó³pracowaæ z ni¹.

W nagrodê nosz¹ czerwone opaski na rêkawach i mog¹ wydawaæ polecenia innym skazanym. Czêœæ innych ³agrów nazywana jest „czarnymi”, bo tam dominuj¹ wiêŸniowie i ich nieformalna hierarchia „b³atnych” („kryminalistów”). Za wspó³pracê ze stra¿nikami mo¿na w "czarnych" zostaæ ciê¿ko pobitym. Jeœli zemsta „bratwy” („ferajny”) nie dopadnie w toaletach lub ³aŸniach samego ³agru, to na pewno w wiêzieniach przesy³owych, przez które przewo¿eni s¹ wiêŸniowie do innych ³agrów (nikt nie jest bowiem pewny, ¿e swój wyrok odsiedzi  jednym miejscu – szczególnie wiêŸniowie polityczni). Przy czym w trakcie transportu mo¿e ona zostaæ wymierzona przez zupe³nie nieznanych wiêŸniów.

W zgodnej jednak opinii wszystkich dotychczas siedz¹cych rosyjskich politycznych w „czarnych ³agrach” jest jednak „l¿ej i ³atwiej”. Kodeks ³agiernego postêpowania „bratwy” bowiem nie przewiduje bezcelowych przeœladowañ.

W „czerwonym” Pokrowie wspó³pracuj¹cy ze stra¿nikami wiêŸniowie z opaskami chodz¹ swobodnie po celach z zeszycikami, w których zapisuj¹ administracyjne przewiny pozosta³ych, jak i to co mówi¹ miêdzy sob¹. Na podstawie tych notatek szefostwo ³agru skazuje na przyk³ad na karcer, lub odmawia wyst¹pienia o przedterminowe zwolnienie.

– Po kwarantannie Nawalny zostanie przeniesiony do sektora wzmocnionej kontroli A (w powszechnie u¿ywanym rosyjskim skrócie „SUKA”-red.) – wyjaœnia³ rosyjski nacjonalista Dmitrij Diemuszkin, który ze swego 2,5-rocznego wyroku osiem miesiêcy spêdzi³ w Pokrowie.

Tak, jak i Nawalny zosta³ uznany za „sk³onnego do ucieczki”, dlatego trafi³ do SUKI.

- Rêce zawsze za plecami, g³owa opuszczona. Rozmawiaæ, bujaæ siê na taboretach, rozgl¹daæ siê nie wolno. Tylko siedzieæ, staæ i wykonywaæ rozkazy. Co dwie godziny nale¿y zg³aszaæ siê (do stra¿ników-red.) i raportowaæ, ¿e siê jest. Noc¹ dla takich raportów budz¹ z latarkami co godzinê. Ka¿de twoje s³owo zapisuje „aktyw” (wiêŸniowie „czerwoni” – red.) – opisywa³ re¿ym jakiemu poddani s¹ wiêŸniowie uznani za „sk³onnych do ucieczki”.

- Marzysz o tym, ¿eby ciê w koñcu pobili i zostawili w spokoju – doda³.

W ³agrze s¹ miejsca na 794 wiêŸniów podzielonych na dziesiêæ oddzia³ów. Formalnie mo¿na siê tam uczyæ na tokarza i krawca („Nawalnemu nie dadz¹”-Diemuszkin). W Pokrowie jest cech krawiecki, gdzie szyj¹ m.in. majtki i kalesony dla stra¿y wiêziennej i policji. Ale kontrola z 2015 roku wykaza³a, ¿e tylko 13 proc. wiêŸniów kierowanych jest do pracy. Przy okazji kontrolerzy wykryli, ¿e wiêŸniowie nie maj¹ taboretów, sto³ów (a w ³agrze jest cech stolarski), stela¿y na swoje rzeczy (by je suszyæ w celach), brakuje te¿ wody pitnej.

Mimo ostrego re¿ymu wiêŸniom udawa³o siê tam przeprowadzaæ zbiorowe protesty. Wys³ani do karceru w 2011 roku og³osili g³odówkê, domagaj¹c siê dogrzania cel w których by³o tylko + 14 st.C. Wygrali i temperaturê podniesiono o cztery stopnie.

Izolacja z której s³ynie ³agier w Pokrowie nie jest jednak absolutna, np. dwukrotnie ju¿ w ci¹gu ostatnich piêciu lat zatrzymywano stra¿ników, którzy przemycali narkotyki wiêŸniom.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored