Poland

Alarmy bombowe w organizacjach pozarządowych

Stock Adobe

Kilkadziesi¹t organizacji pozarz¹dowych, wœród nich Grupa Stonewall, Watchdog Polska, Greenpeace czy Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka otrzyma³y maile z informacjami o pod³o¿eniu bomby w ich siedzibach. Mia³a to byæ zemsta za popieranie aborcji.

Jako pierwsza o sprawie poinformowa³a "Gazeta Wyborcza", publikuj¹c treœæ maili, jakie otrzyma³y organizacje pozarz¹dowe.

"Popierasz Strajk Kobiet? Teraz przyszed³ czas na sp³atê. Pod³o¿yliœmy ju¿ bombê w twoim biurze. Nie s³ysza³aœ. Wysadzimy j¹ w powietrze. O wiele za d³ugo znosiliœmy wybryki lewaków, ich wezwanie do zniszczenia tradycyjnych wartoœci. My nie mo¿emy d³u¿ej przymykaæ na to oczu. Bêdziemy dzia³aæ zdecydowanie. Nie obchodzi nas twój los. Ostrze¿enie ju¿ by³o. W takim razie proszê winiæ tylko siebie. Aborcja to morderstwo! ¯ycie za ¿ycie! Krew za krew!" - brzmia³a treœæ maili. 

"Gazeta Wyborcza" podaje, ¿e maile o takiej treœci otrzyma³y Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, Fundacja Schumana, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Greenpeace, Sieæ Obywatelska Watchdog, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

O zdarzeniu poinformowana zosta³a policja.

S³u¿by skontrolowa³y lokale organizacji, zg³oszenia okaza³y siê fa³szywe.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored